Iz arhiva

Za to trditev lahko povemo, da smo pregledali na primer koliko sredstev smo prejeli med vsemi društvi v Gasilski zvezi Grosuplje od leta 2005 do danes in ugotovili, da smo med 18 društvi pristali na ZADNJEM MESTU. V strukturi razdeljenega javnega denarja za gasilstvo v občini Grosuplje pa je bilo na ta način nam dodeljeno od skupaj nekaj čez 1,6 mio € precej manj kot 2 % sredstev (slabih 2.500 € na leto oz. le nekaj nad 24 tisoč v 10 letih ZA REDNA SREDSTVA, OPREMO, INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE), kljub temu da smo na 8. mestu na SPINU po številu intervencij v Občini Grosuplje.

In čeprav se zavedamo, da SAMO INTERVENCIJE ne morejo biti merilo za ocenjevanje delovanja društev, pa so po našem mnenju le-te temlejnega pomena. K temu lahko dodamo tudi trditev, da so nekatera društva prejela v več desetletjih kar veliko denarja tudi za gradnjo gasilskih domov, pa bi jih morali zares pregledati, kakšna danes so, oziroma v kaj so vlagala na primer denar v vseh 60 letih, ko so nekateri domovi danes dejansko že podrti.

Podobno je s strojnim parkom - od motornih brizgaln do različnih vozil ...

Že samo razlike v I. kategoriji med društvi so skoraj TRIKRATNE (od dobrih 24.000 do dobrih 72.000 tisoč €). Če pa povemo še nekoliko drugače, je društvo IV. kategorije prejelo skoraj toliko denarja (čez 600 tisoč €) kot vsa ostala društva I. kategorije skupaj, eno od društev v II. kategoriji je dobilo približno polovico tega denarja (300 tisoč €), drugo pa slabih 80 tisoč €.

Ugotavljamo pa, da ni bilo nič drugače niti v preteklosti že od same ustanovitve zveze pred 60 leti.

K temu "za kontrast" dodajamo nekoliko drugačne trditve, da so naše tekmovalne ekipe v zadnjih dvajsetih letih kar precej udeležujejo različnih tekmovanj in se plod tega že kaže v osvojenih pokalih in tudi pri samih intervencijah. Od tega "povprečja morda odstopa NA BOLJE" le 4-5 društev od 18-ih v zvezi, ostali smo 'tam-tam'. 

Še posebej pri tem lahko izpostavimo naše mlade gasilce, ki se glede na skupno število vseh potencialov (prebivalcev v obeh vaseh /Lobček 156, Zagradec 213/ od tega jih je trenutno okoli 10 % na delu V TUJINI ?) v obeh vaseh dobro odzivajo in vključujejo v naše delo. Še posebej se udeležujejo tekmovanj in prav tako dosegajo dobre rezultate. Prav letos so se spet mladinci uvrstili na državno tekmovanje v gasilski orientaciji, ki bo 19. 9. letos v Litiji. Če poleg tega pogledamo še udeležbo naših mladih gasilcev in gasilk (pionirjev, mladincev in pripravnikov) glede na vseh 17 ostalih društev v zvezi, pa lahko zapišemo še, da so se naši udeležili od 2005 do 2015 41 občinskih gasilskih orientacij in 24 kvizov, kar nas uvršča v zgornjo polovico udeležencev med vsemi društvi v zvezi, in se v tem pogledu (z izjemo Čušperka in Račne) lahko primerjamo z Grosupljem (IV.), Polico (II.), Šmarjem-Sapom (II.), Ponovo vasjo (I.)  Št. Jurijem (I.) in Veliko Loko (I.). A je še kar nekaj TUDI DRUGIH društev v zvezi, ki nas daleč prekašajo po prejetih sredstvih, pa NISO ŠE NIKOLI BILA NA NOBENEM TEKMOVANJU MLADIH GASILCEV ali pa so  "nabrala" kakšno skupino kar tako - in sem ter tja. 

Zato pričakujemo, da nam bodo institucije »širše družbe« (kot na primer Krajevna skupnost Mlačevo, Gasilska zveza Grosuplje, Občina Grosuplje, Država …) bolj naklonjene kot do zdaj. Mi pa jim že zdaj lahko obljubimo, da jim bomo za to neizmerno hvaležni in smo trdno prepričani, da se bo ta pomoč prezrcalila pri nas v še boljše sodelovanje in večjo varnost tako naših krajanov kot tudi občanov in (širše gledano) državljanov.

K temu razmišljanju dodajamo poročilo iz uradne SPIN evidence o udeležbi na intervencijah za vsa PGD v Gasilski zvezi Grosuplje od leta 2005 do 15. 7. 2015.

IME PGD KATEGORIJA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SKUPAJ
PGD GROSUPLJE 4 9 23 31 40 49 30 49 79 79 50 71 524
PGD ŠMARJE SAP 2 7 15 7 7 10 14 9 26 24 25 20 177
PGD ŠT. JURIJ 1 0 4 4 1 0 5 4 6 10 9 8 57
PGD PONOVA VAS 1 2 1 4 1 2 2 4 8 5 11 6 51
PGD POLICA 2 2 2 2 3 6 5 5 4 6 6 5 47
PGD ŠKOCIJAN 1 0 0 1 5 1 0 3 5 5 13 7 46
PGD GATINA 1 0 1 2 1 0 2 2 5 3 4 2 23
PGD ZAGRADEC PRI GROS. 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 6 2 22
PGD VELIKO MLAČEVO 1a 0 1 1 1 0 1 3 3 2 5 1 18
PGD RAČNA 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 8 1 19
PGD ŽALNA 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 4 0 18
PGD SPODNJA SLIVNICA 1 1 2 2 1 0 1 1 1 3 0 5 20
PGD LUČE 1 0 1 0 1 0 2 1 1 3 3 2 14
PGD MALO MLAČEVO 1a 0 0 0 0 0 1 2 3 1 5 2 16
PGD VELIKA LOKA 1 0 0 1 1 0 3 1 2 2 2 0 12
PGD ČUŠPERK 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 7 0 12
PGD VELIKA ILOVA GORA 1a 0 1 0 0 1 1 0 2 0 4 2 15
PGD MALA ILOVA GORA 1a 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 8
SKUPAJ   21 52 60 69 70 74 91 154 146 166 70 973

OPOMBA: V tabeli so dodane intervencije do konca junija 2016. Zato je vrstni red glede na število intervencij nekoliko spremenjen, a PGD Zagradec še vedno "stoji na 8. mestu , oziroma na 5. med društvi v I. kategoriji.

Takšen pa je vrstni red glede dotacij društvom v GZ Grosuplje od leta 2005 z vključno planiranimi sredstvi za leto 2015 za redna sredstva, opremo, investicijsko vzdrževanje in investicije (brez zavarovanj in ostali skupnih stroškov za skupno delovanje gasilske zveze). Pri tem je še treba dodati, da so si nekatera društva "pomagala" tudi na druge načine do plačil iz javnih sredstev kot so npr. razne zavarovalnine, rente, najemnine ter drugi viri od javnih institucij in večinoma z istega proračuna, kar še/tudi nekoliko spremeni vrstni red spodaj nanizane preglednice in le-ta društva "dvigne navzgor" po spodnji lestvici. 

Grosuplje 

Šmarje Sap 
Polica

Veliko Mlačevo  

Škocjan 
Račna
Mala Ilova Gora 
Čušperk
Malo Mlačevo 
Velika Loka 
Ponova vas 
Št. Jurij 
Gatina 
Luče 
Žalna
Velika Ilova Gora 
Spodnja Slivnica 

Zagradec pri Grosupljem

S5 Box