Zgodovina društva

 Organizacijski dogodki, materialno poslovanje, vaje, tekmovanja, izobraževanja in intervencije.  

            1966

30.1. - Redni letni občni zbor.

Že kmalu po občnem zboru je po vrsti predhodnih pripomb prišlo do nesoglasij in odstopa predsednika in tajnice.

14.2. je društvo opravilo temeljito inventuro.

13.3. - Zato so sklicali izredni občni zbor in izvolili za predsednika Viktorja Rozmana, za tajnika pa Jožeta Mikliča st. Blagajnik je bil Franc Kastelic (po nesreči ga je zamenjal Anton Zupančič st.), poveljnik pa Anton Novljan st. Na občnem zboru sta bila za delegata na konferenci Občinske gasilske zveze Grosuplje potrjena Viktor Rozman (predsednik) in Anton Novljan (poveljnik).

Marec in april - Novi odbor se je odločil izpeljati nabavo prapora. Zato je začel z nabiralno akcijo. Prihodek od akcije - 334.800 din. Nabiralno akcijo so opravili po vaseh: Čušperk, Grosuplje, Lobček, Luče, Mala in Velika Ilova Gora, Malo Mlačevo, Plešivica, Velika in Mala Račna, Velika in Mala Loka, Veliko Mlačevo, Žalna in sodelavci v Mizarstvu Grosuplje.

Pred proslavo so opravili razna manjša popravila v gasilskem domu, zamenjali nekaj šip in z apnom prebelili notranjost gasilskega doma.

Nabava prapora s trakovi in zastavicami za botre (234.832 din) in  novega univerzalnega ročnika (31.360 din).

ObGZ Grosuplje je prispevala 40 m tlačnih »B« cevi in 2 prehodni spojki. Društvo še vedno nima trojaka.

15.4. - Prijava proslave dne 5. 6. 1966 na Občinsko gasilsko zvezo Grosuplje (Glej prilogo!).

5.6.  - Povorka, proslava z razvitjem prapora, sektorska vaja in veselica.

Na prireditvi je sodelovala tudi Godba PTT Ljubljana. Slavnostna povorka je krenila v križišču Grahovec, kjer se cesta v Zagradec odcepi od glavne ceste Grosuplje–Veliko Mlačevo–Luče–Krka. Godba je za takt igrala skoraj vso pot do prireditvenega prostora, pa nato himno in še kar nekaj skladb v kulturnem programu na gasilskem vrtu, v katerem pa je nastopil tudi Moški pevski zbor Mlačevski fantje. Pokrovitelj prireditve je bila Skupščina občine Grosuplje, ki jo je zastopal predsednik Ivan Ahlin. 

Skupaj promet od veselice – 293.327 din.

Poleg številnih posameznikov, društev in drugih ustanov so k praporu pomembne zneske prispevali tudi BOTRI. V spomin na to še danes pričajo uokvirjene zastavice v dvorani gasilskega doma z naslednjimi imeni: Janez Hribar (predsednik NO) Zagradec, Franc Kastelic (blagajnik) Zagradec, Jože Okorn (ustanovni član) Zagradec, Jože Miklič (tajnik) Zagradec, Anton Novljan (poveljnik) Zagradec, Viktor Rozman (predsednik) Zagradec (Lobček) (Lobček takrat še ni bil samostojna vas - o.p), Alojzij Zrimšek (član NO) Zagradec, Anton Kadunc (podpoveljnik) Zagradec (Lobček), Ivan Ahlin - Grosuplje (predsednik Skupščine občine Grosuplje), Anton Potokar (kovač Klemen, član društva) Zagradec, Anton Kastelic (Ancljev, član NO) Zagradec in Janez Rozman (ustanovni član) Zagradec.

               SPOMINSKI ŽEBLJIČKI NA PRAPORU:

Zlati žebljički: ZAGRADEC: Jože Okorn, Jože Miklič, Viktor Rozman, Anton Novljan, Anton Kadunc, Franc Kastelic, Janez Rozman, Janez Brlan, Jože Kastelec, Družina Hren, Anton Kastelic, Jože Novljan, Frančiška Rozman, Jože Godec, Ludvik Oven, Anton Škrjanc, Anton Zupančič, Franc Krampelj, Anton Kastelic, Jože Tomlje, Janez Ferjan, Alojzij Zrimšek, Franc Koncilja, Frančiška Mehle, Janez Kastelic, Angela Kastelic, Jože Kadunc, Janez Hribar, Anton Potokar, Rafael Jaklič, sestre Potokar, Ivana Janežič. /  GROSUPLJE: Občinska gasilska zveza Grosuplje, Splošno mizarstvo Grosuplje (delavnice), Motvoz in platno Grosuplje, Agrokombinat Grosuplje, Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, Mara Štrubelj, Alojzij Petek. / ČUŠPERK: Božidar Štrukelj, VELIKO MLAČEVO: Franc Javornik. / ŠENTLOVRENC: Ivan Vavtar. / GASILSKA DRUŠTVA: Gatina, Grosuplje, Veliko Mlačevo, Žalna.

Srebrni žebljički: LOBČEK: Janez Kurent, Alojzij Hribar, Ivan Grebenc, Ivan Šeme, Anton Jamnik, Jože Brlan, Martin Grum, Alojzij Javornik. / PLEŠIVICA: Franc Karneval. / ŽALNA: Anton Skubic, Franc Jakše (župnik), Jože Novljan, Janez Oven. / VELIKO MLAČEVO: Franc Zajc, Franc Pajk, Franc Ozimek, Ivan Bučar, Jože Kastelic. / GROSUPLJE: Leopold Kadunc, Splošno mizarstvo Grosuplje (žaga), Marjan Šircelj. / RAČNA: Janez Kastelic. / SPODNJA SLIVNICA: Franc Drobnič. / VELIKA LOKA: Jože Brlan. / GASILSKA DRUŠTVA: Velika Loka. 

V letu 1966 so med drugim: 

ustvarili promet od druge veselice – trgatve – 94.033 din,

nabavili 9 paradnih oblek – skupaj 137.307 din,

servisirali motorno brizgalno v Ljubljani – 6.000 din,

skozi vse leto pa so imeli 8 mokrih in 6 suhih vaj.

Iz popisa poveljnika ObGZ Grosuplje je razvidno, da ima društvo v letu 1966 28 članov in 11 pionirjev (med njimi je bilo nekaj že mladincev po takratnih kriterijih – o.p.), 9 zimskih paradnih uniform in 3 gasilske delovne obleke, 1 brizgalno (ILO), 90 m »C« cevi, gasilski dom s sušilnim stolpom, ni gasilo nobenega požara v preteklem letu in je imelo 5 mokrih in 1 suho vajo (navzočih povprečno 10 ljudi na vajo - skupaj 65),  1 proslavo, 1 veselico,  upravni odbor je štel 9 članov, nadzorni odbor pa 3. Pod ostale podatke so zapisali, da ima društvo »4 stare (modre) paradne uniforme in 5 novih sivih. …«

            1967

Pred občnim zborom v letu 1967 sta poveljnik Jože Brlan iz Občinske gasilske zveze Grosuplje osebno in še en član zveze (podpis je nečitljiv) opravila popis v društvu za leti 1965 in 1966, ki so ga podpisali novoizvoljeni predsednik Viktor Rozman, tajnik Jože Miklič st. in orodjar Jože Kastelic st.

29.1. - Občni zbor - Delegat z občnega zbora Avgust Dremelj (Višnja Gora) poroča, da je bilo na občnem zboru prisotnih manj kot polovica članov. Društvo potrebuje zaščitno opremo (čelade, pasove) in vsaj ročno sireno.

Udeležili so se proslave z veselico na Čušperku in proslave z razvitjem prapora na Velikem Mlačevem.

            1968

4.2. - Občni zbor.

8.3. - Po proslavi dneva žena od druženja v blagajno oddali 82.218 din.

Kupili smo gasilske delovne obleke, ki so stale 37.350 din.

Skupni promet: prenos 91.462, dohodki 95.688 din, izdatki 133.890 din.

            1969

19.1. - Občni zbor - Na tem občnem zboru je bil sprejet nov statut, delegat ObGZ Grosuplje tov. Tone Hren pa je predal »desetarju mladincev diplomo za izvršeno tekmovanje v Grosupljem«. Diplomo je »nekdo odnesel domov« in je ne vrne v arhiv društva.

Nabavili so še 5 novih paradnih oblek.

12.10. - Vinska trgatev v boštanjski dvorani (harmonikar Milan Mohar). Dohodek 85.385 din od te prireditve je tudi največji in predstavlja več kot 80 % vseh dohodkov v tem letu.

5.1. - PGD Zagradec ima do ObGZ Grosuplje poravnave vse obveznosti.

            1970

18.1. - Občni zbor.

Proslava dneva žena z gledališko igro Mati in druženje.

26.4. - Udeležili smo se proslave v Ljubljani.

10.5. - Veselica.

Udeležili smo se proslave v Žalni.

31.12. - Društvo ima po izkazu ObGZ Grosuplje tudi na koncu leta poravnane vse račune.

            1971

17.1. - Občni zbor.

Gledališka predstava Razvalina življenja in praznovanje dneva žena.

Organizirali smo vinsko trgatev.

V tem letu so nekoliko popravili lesen sušilni stolp in se dogovorili s podnajemnikom stanovanja o preureditvi obeh stranišč v enega ter izdelavi manjše greznice.

Tri sanitarna črpanja iz vodnjakov skozi leto.

            1972

16.1. - Občni zbor.

8.3. - Praznovanje dneva žena.

Oktobra - Vinska trgatev.

31.12 - Na GZS je društvo oddalo statistično poročilo, v katerem je zapisano, da šteje 26 članov* (pionirja 2, mladinca 2, člani A 10, člani B 8 in 4 veterani ter 1 podporni član).

* Tudi to poročilo je prirejeno in zmanjšano zato, da nismo oddali vse članarine na zvezo.

            1973

11.2. - Občni zbor.

Praznovanje dneva žena, gledališka igra in ples z živo glasbo  - ansambel Grad.

2.4. je društvo zaprosilo ObGZ Grosuplje za generalno popravilo motorne brizgalne.

7.8-7.11. je imelo društvo dovoljenje za nabiranje prostovoljnih prispevkov, a akcije zaradi gradnje vodovoda v vasi ni izvedlo.  

10.11 - Vinska trgatev  in martinovanje z živo glasbo - ansambel Grad.

            1974

27.1. - Občni zbor (Namesto obolelega predsednika Janeza Rozmana pozdravi Tone Ferjan, delegat ObGZ Tone Hren.)

Spomladi - Društvo se je priključilo na vodovodno omrežje. Izdelava točilnega pulta s priključkom na vodovod. Prepleskali smo dvorano in oder, obnovili 10 gasilskih miz in klopi, na odru izdelali točilni pult za prireditve.

Nabavili smo 6 paradnih uniform (soudeležba članov 40 %).

Praznovanje dneva žena in veselo druženje z živo glasbo  - ansambel Grad. Od vstopnic, prodanih v gasilskem domu v Lučah, smo zaslužili 63.500 din.

28.4. - Nabavili smo 45 m gumiranih cevi (3 kom po 15 m) – 200.000 din.

19.5. smo se udeležili slovesnosti v PGD Veliko Mlačevo ob prevzemu novega gasilskega vozila.

12.8. - Udeležba na odprtju gasilskega doma v Ponovi vasi.

25.8. - Otvoritev vodovoda s 7 hidranti po vasi, proslava in gasilska veselica z živo glasbo  - ansambel Grad. Ob tej priliki je bilo sprejetih v članstvo 10 članic. Iz ObGZ Grosuplje so se prireditve udeležili Lojze Ljubič - predsednik, Lojze Janežič - Grosuplje, Jože Brlan - poveljnik in Rudolf Kralj – Polica, iz Krajevne skupnosti Mlačevo pa Bernard Rode – predsednik Skupščine KS.

31.12. Skozi vse leto je bilo izdatkov 3.831.944 din, dohodkov pa 5.078.959 din.

Mladi smo čez leto pripravili ob sobotah več plesov in martinovanje z živo glasbo – ansambel Grad.

            1975

16.2. - Občni zbor  (Priloga - poročilo poveljnika).

9.2. - Pustovanje s plesom v gasilskem domu z živo glasbo - ansambel Grad.

8.3. - Proslava ob dnevu žena. Pripravili s(m)o gledališko igro 'Kakršen gospod - tak sluga' in jo nato zaigrali še v dvorani šole na Veliki Ilovi Gori in v gasilskem domu v Lučah.

Betoniranje tlakov v dvorani. Do takrat je bil pod narejen iz smrekovih desk. Delna preureditev električne napeljave in montaža reflektorjev.

Nabiralna akcija po bližnjih vaseh je v blagajno prinesla 26.240 din. V blagajniški knjigi je še vedno zapisano v starih dinarjih 2.624.000 din.

Maja - Ples z živo glasbo  - ansambel Grad.

27.6. - Nabava prvega kombi vozila ZASTAVA 1300 21.500 din, letnik 1970. Motor 1300 ccm, pozneje so zamenjali motor s 1500 ccm prostornine. Lastna dodelava, predelava v gasilsko vozilo in barvanje na rdeče za prevoz MB in orodja je stalo še 15.000 din, popravilo motorne brizgalne pri Ludviku Dremlju v Brezjem pri Grosupljem pa še 22.000 din.

Kmalu po nabavi kombi vozila je društvo prodalo gumi voz v Ponovo vas (ni podatka, komu).

            1976

7.3. - Občni zbor.

Sprememba namembnosti kleti - poglobitev in podbetoniranje temeljev in izdelava betonskega tlaka.

22.3. - Montaža rotacijskih luči, siren, prtljažnika in izdelava napisa na vrata.

25.9. - Vesela trgatev z živo glasbo.

            1977

13.3. - Občni zbor.

Društvo pristopi k soustanovitvi SIS za požarno varnost Grosuplje.

Novembra - veselo martinovanje.

            1978

27.3. - Občni zbor

Društvo je opravilo podrobno inventuro (Glej prilogo na strani 69!).

2.7. - Veselica z ansamblom Grad. 

            1979

Vidno se v arhivu nabira arhiv, ki je pretežno povezan z delovanjem SIS-a, a to za mala društva (še) nima nobenega učinka.

8.6. - Popravila vodovodne napeljave, beljenje dvorane in odra.

2.7. - Organizacija veselice z ansamblom Grad.

Ob gradnji meteorne kanalizacije v vasi gasilski vrt in dvorana služita za skladiščenje raznih gradbenih materialov ter tudi za izvedbo nekaterih manjših del.

25.11. - Po zaključku gradnje meteorne kanalizacije je društvo organiziralo proslavo s satirično gledališko predstavo Polaganje kanalizacijskih cevi z lesenim ribniškim topom.

26.12. - Izredni občni zbor: Potrebno je bilo na hitro spremeniti statut društva zaradi združevanja v SIS za požarno varstvo. Ob tej priložnosti sm izvolili tudi blagajnika.

            1980

20.1. - Občni zbor.

25.3. - Društvo je tega dne nabavilo 300 kosov strešne opeke za delno sanacijo ostrešja.  

V jeseni smo prekrili/preložili streho na celem ostrešju gasilskega doma in izdelali nove zaključne obrobe ter popravili žlebove.

25.10. - Udeležba na odprtju gasilskega centra v Grosupljem z gasilskim praporom in vozilom.

            1981

1.3. - Občni zbor.

Spomladi smo vgradili nova kovinska vrata v garažo (klet). V dvorani in na odru smo zamenjali kompletno električno napeljavo, v dvorani zabetonirali pod in ga zbrusili s teraco strojem ter ga prebarvali z obstojno talno barvo. Prepleskali smo stene znotraj vseh prostorov, izdelali nekaj večjih panojev za slike od preteklih dogodkov v društvu in v vasi, prebarvali zunanji opaž na strehi. V preddverju sejne sobe smo izdelali nov strop iz ivernih plošč. Za to smo porabili 15.000 N din za material in opravili približno 1.300 ur dela. Precej materiala smo člani tudi podarili.

Udeležili smo se tudi proslav 55-letnice PGD Gatina, 70 let PGD Račna, proslave PGD Ilova Gora in 100-letnice PGD Šmarje – Sap.

28.6. - Gasilci smo poskrbeli za kompletno prireditev ob postavitvi spominskega obeležja v Grahovcu trem padlim kurirjem v Reticah, nato pa tudi za pogostitev vseh gostov v gasilskem domu. Popoldne je bila še gasilska veselica z ansamblom Grad.

13.7. - Udeležili smo se proslave 55-letnice GD Stična in 95-letnice Godbe Stična.

1.8. - Proslava 35-letnice društva, podelitev značk za dolgoletno službovanje 30 članom ter zlatih priznanj GZ Grosuplje članom Antonu Ferjanu, Jožetu Mikliču, Jožetu Okornu, Viktorju Rozmanu in Branetu Zorenču. Slovesnosti se je iz ObGZ Grosuplje udeležil Franc Javornik, Lojze Ljubič pa je prišel pozneje na veselico. Na veselici je igral ansambel Grad.

10.10. - Vesela trgatev.

Oktober - Sečnja in razrez lesa ter razrez v opažne deske za prodajo.

19.12. – Motorno brizgalno smo odpeljali na servis v Gasilski center Grosuplje. Potrebna bi bila dobrega popravila, a več kot ogledali si je niso (filtrov ni bilo, dvotaktni motor ne rabi olja …).

            1982

14.3. - Občni zbor.

Čez zimo smo obnovili podstrešne prostore in jih do spomladi preuredili v sejno in arhivsko sobo ter večji predprostor, kjer smo po navadi zložili vrtne mize. Dodatno smo prekrili še stranišče.

Stara motorna brizgalna je vedno bolj nagajala. Zato smo bili prisiljeni, da začnemo razmišljati o nabavi nove.

Spomladi smo izvedli spet samoiniciativno nabiralno akcijo za nabavo nove motorne brizgalne po vasi in okoliških vaseh ter med sodelavci po podjetjih v Grosupljem.

Za enak namen smo zbirali tudi les po gozdovih članov lastnikov gozda, ga posekali, razrezali v opažne deske in jih prodali.

24.7. - Veselica z ansamblom Maj in Ivanom Hudnikom.

            1983

12.2. - Občni zbor.

29.6. – Več kot eno leto je trajalo, da smo prepričali vodstvo ObGZ, da rabimo novo motorno brizgalno. Po daljšem pregovarjanju, številnih posredovanjih in prošnjah z ObGZ oziroma SIS (saj se sami sploh nismo mogli pogovarjati o nabavi brizgalne!), smo vendarle uspeli dobiti »blagoslov«. Tega dne so nam iz sarajevske tovarne TAS poslali obvestilo, da so WV motor za našo črpalko poslali v Beograd za dodelavo z gasilsko brizgalno.

22.7. - Odprtje asfaltiranih poti v Zagradcu - proslava pri gasilskem domu v Zagradcu in nato veselica z ansamblom Nika Zajca.

10.11. in 28.11. - Nabava več orodja in cevi za kompletiranje »trodelnega napada«.

19.12. - je vendarle uspelo iz skladišča Gasilske opreme na Koprski v Ljubljani pripeljati novo motorno brizgalno Vatrosprem.

            1984

5.2. - Občni zbor.

Le nekaj mesecev po nabavi nove motorne brizgalne smo nabavili še nove delovne obleke s »titovkami« ter delovne pasove za celo desetino.

15.7. - Brizgalno smo uradno prevzeli na veliki gasilski prireditvi s parado, v kateri je igrala Godba Stična, nato je sledila veselica z ansamblom Nika Zajca.

Poleg darovalcev so kot botri društvu donirali za novo motorno brizgalno 1000 din in več še naslednji: CIKAVA: Slavko Elikan, Metod Globokar; GROSUPLJE: Slavko Godec, Ivan Lah, Alojz Kastelic, Andrej Novak, Alojz Predalič, Anton Primc, Jože in Miro Škrjanc, Ličarstvo Travnik, Krajevna skupnost Mlačevo; ŠMARJE–SAP: Rudi Kralj, Martin Jeršin, Franc Škufca, Ivan Strežek, Mitja Thuma, Milan Zakrajšek, Miroslav Zupet, generalni pokrovitelji pa so bili Rafael Jaklič – Zagradec, Mirko Lipar – Polica, Janez Lakner – Grosuplje in Lado Kastelec – Grosuplje. Društvo se je botrom zahvalilo s posebno izdelano zahvalo, generalnim pokroviteljem pa s posebej za to narejeno plaketo pri pasarju Rudiju Kralju v Šmarju–Sapu. Plaketo so poleg navedenih prejeli še ObGZ Grosuplje, SIS za požarno varstvo Grosuplje in Občina Grosuplje.

28.7. smo na razširjeni seji UO PGD Zagradec ugotovili, da je od »veselice ostalo nekaj čez 110.000 din dobička, s tem da je ostala zaloga v kleti vredna približno 30.000 din in da so vsi stroški veselice in proslave pokriti. Denar, ki ga je skupaj v blagajni 170.000 din, se v celoti nameni za gradbeni material ter za izkop in planiranje okolice gasilskega doma.« Po sestanku smo člani in članice pripravili piknik.

            1985

24.2. - Občni zbor.

Društvo je dalo že skoraj eno leto pred praznovanjem izdelati ob svoji 40-letnici priložnostne zlate, srebrne in bronaste značke, ki jih je prodajalo še v naslednjem letu.

Po desetih letih je bilo treba vozilo precej obnoviti na podvozju in blatnikih ter pragovih. Domači mojstri so naredili vse od kleparskih del, korozijske zaščite do ličenja.

14.4. nas je v nedeljo okoli 12. ure obiskala številna delegacija iz SIS za požarno varstvo Grosuplje pod vodstvom Antona Kraševca, poleg pa so bili še Ivan Ahlin, Tone Hren, Jože Brlan in Stane Šeme.

V gasilskem domu smo se srečevali tudi v zvezi z organizacijo del pri asfaltiranju poti na Lobček in naprej na železniško postajo Veliko Mlačevo, ki so bila v avgustu zaključena.

8. 9. - Veselica z ansamblom Nika Zajca (roji komarjev so odgnali pol ljudi, Niko Zajc pa je napisal na to temo skladbo Ples komarjev).

14.10. - Udeležba na proslavi 30-letnice delovanja ObGZ Grosuplje.

 

Vaje, izobraževanja in tekmovanja 1966-1985

          1966

Sektorska vaja z veselico na Velikem Mlačevem.

5.6. - Sektorska v Zagradcu.

          1967

Društvo je imelo pet suhih vaj in eno črpanje vode iz vodnjaka.

          1968

Udeležba mladincev na občinskem tekmovanju. Ker drugih mladinskih ekip na tekmovanju ni bilo, so tekmovali kar skupaj z ostalimi člani.

          1969

Udeležba sektorskih gasilskih vaj v Veliki Loki.

          1970

7.3. - Janez Kastelic ml. - Kastevčev je opravil tečaj za strojnike z odličnim uspehom.

          1971

27.5. - V Grosupljem prek ObGZ Grosuplje so opravili tečaj za nižjega gasilskega častnika Anton Ferjan, Janez Kastelic – Kastevčev, Jože Miklič st. in  Viktor Rozman.

12.9. - Vaje članov.

          1972

25.9. - Vaje članov.

          1973

17.6. - Sektorska vaja (gasilska veriga od potoka do Vičevega kozolca), nato veselica z živo glasbo - ansambel Grad.

          1974

18.5. - Anton Kocjančič, Jože Miklič ml. in Brane Zorenč s(m)o skupaj z ostalimi člani društev v ObGZ opravili izpit za podčastnika, danes nižji gasilski častnik. 

Sektorske vaje v Veliki Loki.

          1975

5.4. je 18 članov opravilo tečaj za (izprašanega) gasilca – danes nadaljevalni tečaj za gasilca: Franc Krampelj, Franc Zorenč, Marinka Rozman, Jožica Rozman, Alojz Zrimšek, Janez Kastelic – Turkov, Lado Kastelic – Kastevčev, Anton Kastelic – Ancljev, Drago Kastelic, Anton Novljan ml.,  Franc Koncija ml., Jožica Krampelj, Slavko Miklič, Lučka Koščak, Jožica Oven, Peter Zorenč.

Udeležba na sektorski vaji v Lučah.

            1976

24.2. - Udeležba na posvetu strojnikov, šoferjev in poveljnikov, sklicatelj ObGZ Grosuplje.

            1977

»Društvo je imelo nekaj vaj« (iz zapisnika o poročilu poveljnika na občnem zboru).

            1978

30.10. - Sektorske gasilske vaje na Velikem Mlačevem pri nekdanji opekarni.

            1979

9.7. - Društvo se je udeležilo gasilskega avtorallya v Veliki Loki.

4.11. - Vaja Nič nas ne sme presenetiti: Gašenje požara na farmi Boštanj v sodelovanju s Gasilskim društvom Veliko Mlačevo in Malo Mlačevo. Sodeluje 15 članov. Vsa tri društva imamo tako malo cevi, da jim od zajema v potoku pri križišču za Malo Mlačevo pa do namišljenega požara pri tehtnici sredi dvorišča na posestvu Boštanj ne uspe doseči.

            1980

6.7. - Udeležba z gasilskim vozilom na gasilskem rallyju v Veliki Loki.

12.11. - Stanislava Kastelic je prek ObGZ Grosuplje opravila tečaj za nižjega gasilskega častnika, Jože Miklič pa za gasilskega častnika. Tega dne je bila podelitev v Gasilske centru Grosuplje in skupinsko fotografiranje. Fotografij (nekateri) udeleženci nismo dobili nikoli.

Društvo prvič izdela požarni načrt v merilu 1:5000 za vas Zagradec z vrisom vseh pomembnejših infrastrukturnih objektov in požarne zaščite.

            1981

24.5. - Udeležba na gasilskem avtorallyu v Veliki Loki.

30.8. - Nenapovedana mokra vaja za člane društva.

            1983

28.8. - Udeležba na avtorallyu v Veliki Loki.

            1984

21.1. - Zaključek tečaja za gasilce, ki so ga opravili: Lado Kastelec (21. 1. 65), Anton Kastelic (17. 12. 61), Milan Kastelic, Vida Hočevar, Jože Kadunc, Alojz Kastelic, Milka Kastelic, Marija Kozlevčar, Drago Kastelic, Majda Krampelj, Stane Miklič, Zorica Miklič, Martina Miklič, Irena Novljan, Alojz Novljan, Janez Rozman, Lado Zupančič, Tone Zupančič ml., Dušan Zorenč.

5.2. - Podelitev potrdil o opravljenem tečaju za gasilca na občnem zboru, nato je sledilo srečanje gasilcev z delom predavateljev ObGZ Grosuplje Avgustom Burgerjem, Božom Knezom, Stanetom Šemetom, Francem Javornikom in gostoma iz  Krajevne skupnosti Mlačevo Leopoldom Kaduncem in Bernardom Rodetom.

10.6. - Udeležba članov na tekmovanju v Napadu na rdečega petelina, Veliko Mlačevo.

Oktober - Kombinirana vaja z več napadi iz hidrantnega omrežja in z dovajanjem vode z MB iz bližnjih Retic. 

11.11. - smo Zagradčani sodelovali v veliki vaji – gasilski verigi, ki smo jo sklenili od potoka na Hudem pri Ivančni Gorici pa do hotela Polževo. Naša brizgalna je bila postavljena kot 3., gledano od napada nazaj, tik ob robu gozda, ko se začnejo obdelovalne površine vasi Zavrtače. Voda je od potoka do namišljenega požarišča potovala po ceveh 4000 m daleč in je premagala 280 m višinske razlike, pritekla pa je po približno eni uri.

Intervencije 1966-1985

            1966

Grosuplje: Požar v mizarski delavnici Splošnega gradbenega podjetja Grosuplje. / Požar so poleg številnih gasilcev iz okolice gasili tudi zagraški gasilci.

            1967

Boštanj: Požar velikega kozolca. / Zaradi otroške igre je zagorel večji kozolec. Zagraški gasilci so sodelovali pri gašenju in reševanju krav iz bližnjega hleva.

            1969

Veliko Mlačevo: Pijan popotnik je s cigareto zažgal kozolec. / Zagraški gasilci smo na požar odšli s privatnim kombi WV transporterjem, na katerega smo naložili brizgalno in ostalo opremo. Prav takrat pa je bila na Spodnji Slivnici gasilska proslava. Zato so gasilci prihiteli kar s proslave. Zagraški smo takrat hodili na proslave, pogrebe in druge gasilske dogodke s svojimi osebnimi avtomobili, kolikor jih je sploh bilo v vasi.

Velika Loka: Gorela sta kar dva kozolca. / Na požar so odšli tudi zagraški gasilci.

            1971

Grosuplje: Požar. / Zagraški gasilci odidejo na intervencijo, vendar jim nagaja motorna brizgalna. Zato sodelujejo samo kot pomoč drugim društvom.

            1972

10.6. - Veliko Mlačevo: Strela je udarila v velik Gabrov kozolec - 8 oken. / Poleg domačih gasilcev, Gatine, Grosupljega, Ponove vasi, Račne, Velike Loke in Žalne so požar gasili tudi zagraški gasilci.

            1973

Boštanj-Veliko Mlačevo: Požar pri Rozmanu - nekdanjem boštanjskem mlinu. / Zagraški gasilci pomagajo pri gašenju in pri reševanju s C02 zastrupljenem stanovalcu, ki ga reševalno vozilo nato odpelje v bolnišnico.

Zagradec: Neurje in poplave. / Črpanje vode iz kletnih prostorov.

            1974

Lobček in Zagradec: Suša v zimskih mesecih. / Posameznim gospodinjstvom v Zagradcu in na Lobčku je primanjkovalo vode. Zato so gasilci prečrpavali vodo iz vodnjakov, kjer je bilo nekaj več vode, tistim, ki jo je primanjkovalo – v glavnem za pitje, saj vodovod še ni funkcioniral, čeprav je bila večina že narejena s hišnimi priključki vred.

            1975

Luče: Požar. /  V zapisniku občnega zbora je zapisano, da so zagraški gasilci odšli na gašenje požara v Lučah. Kaj točno je gorelo, ni zapisano.

Veliko Mlačevo: Požar. / Gasili so tudi zagraški gasilci.

            1978

Podtabor (Št. Jurij): Požar. / Požar so pomagali gasiti tudi zagraški gasilci.

            1979

Boštanj: Strela je udarila v grajski stolp. / Gasilec iz Zagradca in v Boštanju živeči poklicni gasilec sta s pomočjo stanovalcev pogasila požar pred prihodom gasilcev. Zaradi izpada elektrike je bilo alarmiranje s sirenami prepozno. Na požarišče so prišli velikomlačevski in zagraški gasilci, ki pa jim ni bilo treba gasiti.

Oktober - Radensko polje: Poplave. / Črpanje vode iz kletnih prostorov.

            1980

Praproče: Požar na gospodarskem poslopju. / Na požar so odhiteli tudi zagraški gasilci. Društvo išče rešitve za nabavo nove brizgalne, a je kljub aktivnemu poizvedovanju na njo moralo čakati skoraj do konca leta 1983.

            1985

 

25.7. - Zagradec: Samovžig sena na gospodarskem poslopju 11 m x 25 m. / Zgorelo je ostrešje in kozolec z nadstreškom. Zagraški gasilci intervenirajo z novo motorno brizgalno in gasijo tudi z vodo iz hidrantov. Na pomoč so prišli PGD Grosuplje, Polica, Ponova vas, Velika Loka, Veliko Mlačevo, Žalna in ljubljanska gasilska brigada.

S5 Box