Zgodovina društva

 Organizacijski dogodki, materialno poslovanje, vaje, tekmovanja, izobraževanja in intervencije. 

                    1986

2.3. - Občni zbor (Kot delegat ObGZ Grosuplje se ga je udeležil Lovro Markovič st. – PGD Šentvid pri Stični.)

12.3. smo priglasili adaptacijo na Občini Grosuplje in z deli začeli bolj zmerno – tudi glede na razpoložljiva sredstva.

Najprej smo organizirali nabiralno akcijo lesa med člani – lastniki gozdov in po vasi. 

                    1987

15.3. - Občni zbor

Pripravili smo osnutek za gradnjo prizidka in ga dali članom v razpravo.

Izdelali smo izkop za garažo in zabetonirali temelje v obrisu zidov 9,70 m x 6,20 m + 0,10 m. Poskrbeli tudi za izkop in utrditev 210 masfaltne površine za izvoz iz stare in predvidene nove garaže na vaški komunščini. Pri tem nam je delno pomagala pri plačilu asfalta Krajevna skupnost Mlačevo.

Čez poletje smo sami napravili 25 kompletov zložljivih gasilskih vrtnih miz in klopi.

                    1988

27.2. - Občni zbor

20.4. - Staro vozilo je vedno bolj nezanesljivo. Zato se odločimo za nabavo vozila KOMBIBUS (lastna dodelava za prevoz gasilcev, MB in pripadajočega orodja). Za kombibus smo denar posodili (čeprav nismo imeli nobenega zagotovila, da bomo dobili denar vrnjen)  Franc Kastelic ml. – 1000 DEM, Franc Krampelj – 400 DEM in Jože Miklič – 2000 DEM. Tega dne smo nakazali denar, kombi pa smo odpeljali neposredno iz tovarne IMV v Novem mestu 5. 5. 1988. Seveda: Tudi tukaj ni šlo brez »zvez«, in to celo prek miličnikov!

15.5. - Prodali smo stari kombi zastava 1300/1500 za približno 20 % vrednosti novega vozila brez gasilske opreme.

10.6. - Udeležba na proslavi 60-letnice PGD Gatina.

26.6. - Udeležba na proslavi prevzema gasilskega avtomobila v Žalni.

17.8. - Parada s prevzemom gasilskega vozila. Pozdrav je prebral podpredsednik Tone Ferjan. Iz ObGZ Grosuplje so se je udeležili Lojze Ljubič, Božo Knez, Milan Ljubič in Anton Hren, iz Krajevne skupnosti Mlačevo pa Jože Mišigoj in Leopold Kadunc. Kot zanimivost na prireditvi naj navedem, da nismo v kulturni program uvedli takrat veljavne jugoslovanske himne, temveč so mladinke Andreja, Iris in Sanja recitirale Prešernovo Zdravljico. Na koncu smo podelili priznanja za dolgoletno službovanje, nekaj priznanj pa je podelila ObGZ Grosuplje. Društvo je prejelo priznanje Krajevne skupnosti Mlačevo za aktivno sodelovanje. Nato je bila veselica z ansamblom Kvinta iz Dobrepolja.

18.8. - V tem letu se je tudi društvo »neuradno« začelo posluževati nakupovanja DEM zaradi zdaj že zelo visoke inflacije. Tako smo že naslednji dan po veselici večino izkupička namenili za nakup »konvertibilnih nemških mark«.

Oktobra smo izvedli nabiralno akcijo za razliko do povračila brezobrestnega kredita, ki smo ga založili trije člani društva za nabavo kombibusa.

                    1989

14.1. - Komisija za tehnična vprašanja pri ObGZ Grosuplje v sestavi Ivan Ahlin - Grosuplje, Andrej Omejc – Stična in Jože Brlan - Velika Loka  je napravila popis stanja gasilskih vozil, motornih črpalk in druge pomembnejše opreme.

11.3. - Občni zbor

Klub temu da ObGZ Grosuplje društva ni uvrstila v plan soinvestiranja za obnovo gasilskega doma, smo se odločili, da k staremu domu prizidamo večjo garažo v velikosti 6,20 m x 9,70 m, saj se je kletni prostor izkazal za precej vlažnega in je bil neprimeren za garažo.

Začeli smo z izkopom ter nabavili kar skoraj dovolj betonskih blokov in modularne opeke. V gozdu so člani in večina ostalih vaščanov darovali vsak po dve ali več smrek, ki smo jih obžagali po načrtu.

                    1990

16.3. - Občni zbor

Nadaljevanje gradnje:

Od starega gasilskega doma so v glavnem ostale le štiri stene.

Prizidek garaže smo do druge plošče pozidali že leta 1989. Spomladi leta 1990 (takoj po prvih demokratičnih volitvah) smo začeli z razkrivanjem strehe na starem delu gasilskega doma. 

Betonsko ploščo nad odrom in dvorano v starem delu gasilskega doma ter nad novo sejno sobo in ostalimi prostori smo opažili  in zabetonirali sami (beton smo naročili). Nato smo pozidali obe frčadi in kolenčni zid do strehe  ter naredili vse preklade nad okni.

Večino grobih zidarskih, opažerskih in betonerskih del, postavitev oken in vrat ter drugih mizarskih del, pa kleparska, električarska, vodovodarska, keramičarska, pleskarska, ključavničarska ter ostala obrtniška dela smo opravili sami člani društva. Izdelali smo celo pločevinasta vhodna vrata v garažo (skozi katera se še danes lahko zapelje srednje veliko gasilsko avtocisterno) in manjša pločevinasta vrata za v klet. Izdelali smo tudi nova lesena vrata v dvorano.

Nad garažo smo si uredili sejno sobo, sanitarije in predprostor, ki služi za čajno kuhinjo in priložnostni bife. Narejeno je bilo tudi popolnoma novo ostrešje, kjer je možno več kot ¾ izkoristiti za mansardne prostore. Ostrešje nam je po ugodni ceni napravil tesarski mojster Jože Pečjak iz Šmarja–Sapa, s tem da smo mu bili člani ves čas obdelave in postavitve v pomoč. Letve in opaže smo sami nabili, prav tako smo pokrili tudi streho.  

                    1991

12.2. smo dobili dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov po okoliških vaseh od 15. 2. do 28. 2. 1991.

16.3. - Občni zbor (Občnega zbora se je tedaj udeležila »najmočnejša« delegacija iz ObGZ Grosuplje v zgodovini zagraškega gasilskega društva – Lojze Ljubič, Anton Kraševec in Božo Knez).

Spomladi smo na vsem objektu začeli z izdelavo pročelja ter poskrbeli za omete znotraj objekta. Delo v celoti je bilo po predračunu ovrednoteno na 170.000 din, narejeno pa naj bi bilo do konca maja. 70.000 din smo plačali z avansom iz svojih sredstev, nabiralnih akcij in delno iz sredstev Občinske gasilske zveze Grosuplje. 45.000 din smo mu plačali junija. Ostalo bi morali plačati do konca leta. Neplačani del je po takratnem menjalnem tečaju znašal 11.100 DEM. 

10.6. so bila dela na fasadi pretežno končana. Zato smo se oglasili trije predstavniki društva (Janez Kastelic, Franc Krampelj in Jože Miklič) pri izvajalcu del, saj smo se med njegovim delom dogovorili še o dodatnih delih kot na primer nekaj ometov na stiku starega zidu z novo betonsko ploščo v dvorani in na odru, pa za izdelavo dodatnih WC-jev pod zunanjimi stopnicami. Ostali ometi v prizidku znotraj, fasada in vgradnja okenskih polic so bili upoštevani že v prvem predračunu.

V septembru je izvajalec dokončno pospravil odre in zaključil s finalnimi deli, saj so njegovi delavci odšli na dopust v času vojne in so ostali še kar nekaj časa po končani vojni.

Obljubljena sredstva Občinske gasilske zveze Grosuplje na začetku leta 27. 1. 1991 nasproti drugim društvom so bila zares obetavna. A so bila nakazana šele koncem leta, kar je predstavljalo samo še 1/4 realne vrednosti. 

                    1992

7.3. - Občni zbor (Delegat ObGZ  Lojze Ljubič). Kljub temu smo na občnem zboru še vedno optimistično govorili, da predvidevamo odprtje prenovljenega doma »proti koncu poletja«, in celo prisoten predsednik zveze Lojze Ljubič je dejal: »Sem optimist in zato bo gasilski dom v Zagradcu dokončan«. Skupaj s predsednikom ukinjajoče se SIS za požarno varstvo pa sta poudarila, da bo društvo dobilo »namenjena sredstva iz gasilske zveze«. Do realizacije te obljube sploh ni prišlo vse do ukinitve Občinske gasilske zveze Grosuplje v letu 1995, pa še potem, predno se je le-ta »utekla«, je trajalo kar nekaj časa.

Zato smo se ponovno odločili za nabiralno akcijo, ki je prinesla 172.300 SIT, a svoje je naredila tudi še vedno kljub osamosvojitvi inflacija. Dolg je nato v naslednjih letih samo še narastel. Prav tako ni do tega problema imelo takratno občinsko vodstvo nikakršnega posluha.

4.5. - Gasilci s(m)o po osamosvojitvi Slovenije začeli obujati nekoč zelo priljubljena praznovanja ob zavetniku gasilcev sv. Florijanu, ki goduje 4. maja. To praznovanje se je v župniji Žalna ponovno obnovilo leta 1992. Ker pa je prav v žalski župniji največ gasilskih društev med vsemi župnijami na območju Gasilske zveze Grosuplje (Luče, Malo Mlačevo, Velika Loka, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem in Žalna – skupaj 6), smo društva dogovorjena, da vsako leto drugo organizira to praznovanje – Luče v podružnični cerkvi sv. Ožbolta v Lučah, Velika Loka v podružnični cerkvi sv. Antona v Veliki Loki, Žalna v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Žalni, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo in Zagradec pa v podružnični cerkvi sv. Martina pod Boštanjem/Veliko Mlačevo.

                    1993

Razliko od glavnice neporavnanega kredita so predstavljale obresti, ki so znašale nekaj manj kot 40.000 SIT. Približno 50.000 SIT kredita pa je bilo iz začetka leta 1991, oziroma je zapadel v plačilo leta 1992, ostalih skoraj 100.000 SIT pa je iz začetka leta 1993.

                    1994

Vmes so nas silili še v neko lastninsko preoblikovanje in je bilo zato treba plačati še neko dodatno dokumentacijo.

Dotacija ObGZ Grosuplje pa »zadostuje« samo za plačilo sodno izterjanih obresti izvajalcu »brezveznega lastninskega preoblikovanja (GPS) plačilo komunalnih storitev.

                    1995

19. 4. - Prvi občni zbor nove Gasilske zveze Grosuplje, ki z 18 društvi pokriva območje celotne nove občine Grosuplje.

Dotacija GZ Grosuplje 0 SIT, stroškov za minimalno poslovanje (elektrika, voda, ...) je bilo nekaj čez 25.000 sit.

                    1996

Novo vodstvo GZ Grosuplje je decembra 1996 prisluhnilo težavi v zvezi z nepokritimi stroški gradnje prizidka. Zato je iz dotacij za redno dejavnost, z izplačilom iz požarne takse in investicijskega vzdrževanja pokrilo del manjka v društvu.

                    1997

15.2. - Občni zbor - Ker društvo zaradi vse bolj nepreglednega poslovanja tako znotraj društva kot nekdanje ObGZ Grosuplje in ugasle SIS za požarno varstvo Grosuplje od leta 1993 ni bilo aktivno, a je dolg zaradi obresti naraščal, so na predlog podpoveljnika Alojza Mikliča in 21 prisotnih članov začeli s polurno zamudo občni zbor. Nato so izvolili novo vodstvo in sprejeli nov statut.

25.2. - PGD Zagradec je na Gasilsko zvezo Grosuplje napisalo prošnjo z naslednjo vsebino: »Naprošamo vas za poravnavo dolga v višini 200.000 SIT, ki je nastal ob gradnji gasilskega doma. … Podrobnejša analiza dolgov je bila narejena na občnem zboru društva, na katerem so bili prisotni tudi vaši predstavniki. Glede na to, da so v javnosti krožile različne informacije, smo ugotovili, da je bil med temi zneski tudi znesek, predno smo izplačali zadnji večji obrok gospodu Škufci in je bila zato ta informacija popolnoma napačno predstavljena.«

8.3. - smo imeli razširjeno sejo upravnega odbora, na kateri smo med drugim razpravljali tudi o aktualnem lastninskem preoblikovanju gasilskega društva v skladu z veljavno zakonodajo. Po novih navodilih smo skupaj predsednik in blagajničarka nato naredili bilanco stanja.

15.3. - V društvo se je vpisalo 6 mladih gasilcev in gasilk iz Lobčka (v letu 2016 ni nihče od teh več član) in 43 iz Zagradca (od tega jih 25 ni več članov zaradi selitev in izstopov oziroma neaktivnosti). Že v začetku aprila smo z njimi začeli vaditi.

26.3. - PGD Zagradec pri Grosupljem je tega dne uradno začelo s postopkom ureditve lastništva zemljišča in naslovilo na Občino Grosuplje kot naslednico KLO Žalna, da začne urejati denacionalizacijski postopek.  

30.4. je z Občine Grosuplje prišel odgovor, da »vlogi 'trenutno' ne moremo ugoditi«, kljub temu da je iz zakonodaje jasno razvidno, da upravičenec zemljišča, na katerem je bil zgrajen gasilski dom, ne bo mogel dobiti vrnjenega v naravi.

Društvo je nabavilo 11 novih svečanih uniform.

Na pročelje gasilskega doma je bila naslikana podoba sv. Florijana. Sliko v skupnem znesku 450 DEM so stroškovno pokrili Knjigovodski servis Drago Kastelec, Gostilna Lunca, Franc Koncilja, Janez Kastelic, Anton Škrjanc, Franc Krampelj, Mamon-Petrič, Drago Oven in Peter in Alojz Kastelec. 

Decembra se je upravni odbor odločil, da začne (tako kot so številna gasilska društva v okolici že počela) z raznosom koledarjev in na ta način pridobi nekaj sredstev. Ker se je akcija dobro prijela med ljudmi, so jo mladi gasilci do zdaj izpeljali vsako leto v decembru predvsem na območju svojega »požarnega rajona« v vaseh Lobček in Zagradec, sem ter tja pa so obšli še nekaj hiš v bližnjem sosedstvu.

                    1998

14.2. - Občni zbor

16.3. je društvo vložilo na Občino Grosuplje vabilo na odprtje in blagoslov gasilskega doma ter prošnjo za pokroviteljstvo.

23.4. - Fina montaža armatur v zunanjih WC-jih.

Nabavili smo 6 svečanih gasilskih oblek, vsak član je sofinanciral polovico.

Montirali so mobilno radijsko postajo v gasilskem vozilu.

Na podstrešju so bili narejeni izolacija poda in betonskimi tlaki – preračunano nekaj čez 2.200 €.

Na kombi vozilu so najprej obnovili prerjavela mesta ter nato izdelali antikorozijsko zaščito in ga prebarvali – preračunano nekaj čez 2.000 €.

3.5. - Praznovanje praznika zavetnika gasilcev sv. Florijana, ki ga je po vrsti bilo dolžno organizirati PGD Zagradec, je tako sovpadalo z blagoslovom gasilskega doma. Zato je bila proslava z mašo kar na prostem pred zagraškim gasilskim domom. Na njej so se zbrali poleg zagraških gasilcev še gasilci iz vseh društev v žalski župniji in še nekaj gasilskih društev iz Gasilske zveze Grosuplje. Pri maši je poleg beril in prošenj, ki jih običajno berejo člani organizatorja, sodeloval še Moški pevski zbor Samorastnik. Prireditve se je udeležil takratni župan Občine Grosuplje Rudolf Rome, ki je imel slavnostni govor. Po maši in blagoslovu pa je bila veselica z ansamblom As band.

Sponzorji prireditve so bili MIVA, d.o.o. – Vehovec, Avtotransporti Kastelec Lado, Univerzal EXIM Grotrade – Čampelj.

7.11. - Vesela trgatev z martinovanjem.

                    1999

27.2. - Občni zbor - Kot delegat  GZ Grosuplje se je občnega zbora udeležil Janez Pezdirc, na občnem zboru pa so bila podeljena tudi priznanja in značke za dolgoletno službovanje 7 članom.

Urejanje okolice gasilskega doma, obrezovanje lip.

Dobili smo drugo prenosno radijsko postajo.

3.5. - Udeležba na Florijanovi maši - organizator PGD Žalna.

12.6. - Udeležba na proslavi prevzema novega vozila v Lučah.

19.6. - Udeležba na proslavi in blagoslovu reliefne podobe sv. Florijana v Grosupljem.

12.7. - Udeležba na proslavi 75-letnice PGD Sp. Slivnica.

1.8. - Udeležba ob prevzemu visokotlačne črpalke v Ponovi vasi.

                    2000

26.2. - Občni zbor (Kot delegata GZ Grosuplje Franc Brlan in Anton Oven). 

Gradnja podpornega zidu iz zalitih betonskih blokov ob meji z Jerovškom in izdelava tlakov na podstrešju.

Društvo mladim poskrbi potiskane majice.

                    2001

3.3. - Občni zbor 

5.5. - Florijanjevanje, organizator  Veliko Mlačevo.

Nabavili so 10 novih delovnih oblek in rumenih čelad.

Udeležili so se 4 prireditev v sosednjih društvih ter pogrebov in vaj v sosednjih društvih.

Opravljen pregled hidrantnega omrežja v vasi Zagradec.

                    2002

1.3. - Občni zbor (Kot delegata sta se zbora udeležila Alojz Kastelic in  Franc Vrhovec).

Krajevna skupnost Mlačevo je prejela dopis v zvezi z denacionalizacijskim postopkom zemljišča pri gasilskem domu (Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem kar naenkrat ni bilo več STRANKA V POSTOPKU!), da se postopke nadaljuje, in sicer je bila PREDSTAVLJENA MOŽNOST, DA SE ZEMLJIŠČE VRNE V NARAVI, čeprav niti Župnijski urad Žalna, niti Škofijski ordinariat nista nikoli pokazala takih apetitov. Sledil je OGLED NA TERENU STRANK V POSTOPKU (predsednik PGD Zagradec pri Grosupljem je prisostvoval KOT NEPOVABLJEN GOST), pri čemer smo ugotovili, da nas gasilce ne vabijo na obravnave in oglede. 

26.4. - Upravni odbor PGD Zagradec pri Grosupljem je zato sprejel sklep, da se zemljišče ne vrne v naravi, marveč opravijo meritve, vriše se objekt, kot je v naravi, in se celotno zemljišče, ki je predmet postopka, brezplačno prenese v last in posest PGD Zagradec pri Grosupljem, saj smo člani društva zgradili dom, ki služi skupnim družbenim potrebam in ga tudi vseskozi primerno vzdržujemo. Prostore poleg gasilcev koristijo vaščani, v njem se odvijajo sestanki društev, zbori krajanov, izobraževanja, predavanja civilne zaščite, kulturne prireditve, druženja in dejavnosti mladih iz vasi Lobček in Zagradec. Na funkcionalnem zemljišču okoli gasilskega doma so organizirane prireditve, vaje gasilcev, športne dejavnosti mladih (košarka), prostor ob gasilskem domu pa se uporablja tudi za parkiranje obiskovalcev našega kraja in okolice.

Društvo je darovalo za spominski žebljiček na praporu PGD Žalna.

5.5. - Florijanjevanje – organizator Malo Mlačevo.

4.6. - je z Občine Grosuplje prišel dopis, da naj se predstavnik društva zglasi zaradi ureditve funkcionalnega zemljišča.

7.6. Čez tri dni pa je bilo takratnemu predsedniku po telefonu rečeno, da bo društvo za UREDITEV FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA MORALO NAMENITI ZA STROŠKE VELIKO VEČ, KOT JE BILO PREDVIDENO SREDSTEV ZA DELOVANJE DRUŠTVA, ki so znašala po preračunu le nekaj nad 800 €.

22.6. - Udeležba na proslavi 90-letnice PGD Grosuplje.

23.6. - Udeležba na razvitju in blagoslovu prapora v PGD Žalna.

28.8. je geodetsko podjetje po naročilu Občine Grosuplje izvedlo geodetski posnetek pri gasilskem domu.

30.8. - Že čez dva dni je izrisalo geodetski načrt, ki je med drugim služil tudi za podlago LOKACIJSKI DOKUMENTACIJI ZA FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K GASILSKEMU DOMU V ZAGRADCU na 27 A4 straneh.

V mesecu požarne varnosti so Zagradčani organizirali meddruštveno gasilsko vajo s predpostavko, da nekdo podtika požare. Pri gašenju treh podtaknjenih požarov so sodelovali gasilci iz Luč, Malega Mlačevega, Velike Loke in Žalne.

26.10. - Predsednik je nato napisal še eno obširno pismo na Občino Grosuplje z vsemi obrazložitvami, kako naj bi se vodil postopek pridobivanja funkcionalnega zemljišča.

28.11. - Izdelana lokacijska dokumentacija za določitev funkcionalnega zemljišča k gasilskemu domu v Zagradcu.

                    2003

6.1. - so člani društva na Občini Grosuplje dali izjave o »zgodovini« in stanju zemljišča in gasilskega doma.

28.2. - Podrobna inventura (osnovnih sredstev, gasilske opreme in drobnega inventarja) in popis za bilanco stanja.

1.3. - Občni zbor (Kot delegata sta se zbora udeležila Alojz Kastelic in Marko Godec).

Položitev talne obloge v sejni sobi, montaža svetil, pleskanje dvorane, odra in sejne sobe, nabava pohištva za sejno sobo.

Geodetska odmera za določitev funkcionalnega zemljišča.

Svet krajevne skupnosti Mlačevo ima seje odslej v sejni sobi gasilskega doma PGD Zagradec do 2008.

3. 5. - Florijanjevanje, organizator PGD Velika Loka.

Nabava rabljenega kombi vozila, nabava materiala in predelava v gasilsko vozilo pri podjetjih Avto Triglav, Janez Ferjan, Alojz Travnik, Feri Avto in Oblak.

Za glavne vire (100.000 sit in več) ob nabavi in predelavi rabljenega vozila so poskrbeli GZ Grosuplje, Občina Grosuplje, Računovodski servis Drago Kastelec, s.p., vaščani Zagradca, Krajevna skupnost Mlačevo in še nekateri sponzorji. 

12.9. so po naročilu Občine Grosuplje še posebej zahtevali geodetsko meritev zemljišč z določitvijo oz. ugotovitvijo mej, vris stavbe in izbris davno porušene stavbe (ki bi jo že zdavnaj lahko po uradni dolžnosti in nekdanjih zakonih) ter določitev funkcionalnega zemljišča, delno tudi na »vaški komunščini« št. p. 2252/7 ista k.o. Pri meritvi je sodelovalo 8 strank.

3.12. so z Gasilske zveze Grosuplje gasilci dobili obnovljena navodila za preverjanje radijskih zvez. Namen preverjanja je praktični preizkus radijskih postaj v PGD in usposabljanje poveljnikov, podpoveljnikov, vodij enot in članov, zadolženih za delo z radijskimi postajami. Za PGD Zagradec je določeno, da sodeluje v 3. skupini skupaj v Lučami, Veliko Loko in Žalno. V Gasilski zvezi Grosuplje deluje 5 skupin.

                    2004

20.1. - Homologizacija in certificiranje gasilskega vozila.

28.2. - Občni zbor (Delegata Božidar Perko in Vinko Zajc).

Februarja je društvo krajinskemu arhitektu dalo izdelati tudi idejno zasnovo zunanje ureditve, ki jo je nato izvajalo večji del na lastne stroške, za izkop, nasip in asfalt pa je prispevala Krajevna skupnost Mlačevo. Potem pa so se dejansko vsi postopki urejanja lastništva ustavili.

Društvo je skupaj z ostalimi 3 PGD-ji v soseski sv. Martina sofinanciralo obnovo kipa sv. Florijana.

1.5. je ob prevzemu vozila fiat ducato bila organizirana povorka od zagraškega gasilskega doma do cerkve pod Boštanjem, kjer je bila nato zahvalna in prošnja Florijanova maša. Naj pri tem še omenimo, da nabirko ob tej maši župnik nameni gasilcem, ki organizirajo praznovanje.

Prireditev se je nadaljevala pod napuščem Grajskega vrta Boštanj. To je bila hkrati tudi prva prireditev v gasilski zvezi in občini Grosuplje, ko je bila Slovenija sprejeta v Evropsko unijo. Ker je po maši padla kar močna ploha, se je odločitev za lokacijo izkazala za zelo dobro. Poleg vodstva Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca in poveljnika Janeza Brodnika ter domačega župnika Andreja Šinka, se je prireditve udeležil tudi župan Janez Lesjak, v kulturnem programu pa je nastopal Moški pevski zbor Samorastnik. Po prevzemu je sledila vrtna veselica z ansamblom As band.

24.12. - Društvo je nabavilo nov prapor, ki ima na eni strani izvezen gasilski znak, na drugi pa tradicionalno podobo sv. Florijana. 

                    2005

12.3. - Občni zbor

Udeležba na proslavi 80-letnice PGD Velika Loka, na slovesnosti razglasitve najgasilca v Šmarju – Sapu in na izletu v Goriška Brda in h gasilcem v Novo Gorico.

Nabave in večja dela: turbo ročnik, 1 osebni zaščitni komplet, tlaki v dvorani, centralno ogrevanje,  vrtni kamin (nabava materiala, izvedba - člani), vrtna kosilnica, 15 vrtnih miz in 30 klopi, urejanje okolice gasilskega doma.

7.5. - Florijanjevanje – PGD Žalna.

19.11. - Sodelovanje s podatki društva pri zborniku in udeležba na proslavi 50-letnice GZ Grosuplje.

Vaje, izobraževanja

in tekmovanja 1986-2005

                    1986

25.5. - Udeležba na gasilskem avtorallyu v Veliki Loki.

11.7. smo zagraški gasilci pripravili veliko sektorsko vajo – gasilsko verigo iz potoka Dobravka s prvo črpalko v Velikem retju pod Boštanjskim hribom do vasi Lobček. V verigi je sodelovalo 9 društev iz sektorja Grosuplje. Po vaji je bila veselica z ansamblom Nika Zajca.

Sanitarno črpanje vodnjakov pri treh lastnikih.

                    1987

Kombinirana mokra vaja iz hidrantov in z motorno brizgalno na Grudnovem skoraj podrtem poslopju.

                    1997

Vaja preizkusa cevi – črpanje vode iz Velikega retja do boštanjske nekdanje dvorane po gozdni strmini  (50 m nadmorske višine in 200 m dolžine). Ugotovljeno je, da je 30 % B in C cevi slabih – preveč puščajo. Tiste, ki so puščale takoj za spojkami, smo nekoliko skrajšali in premontirali spojke.

                    1998

27.6. - Udeležba mladih gasilcev v kategoriji od 10 do 20 let na I. gasilsko-športnih igrah za pokal KS Št. Jurij  - 2. mesto med 5 ekipami.

22 mladih gasilcev (pionirjev in mladincev) se je udeležilo tečaja Preprečujmo požare, od tega jih je 18 pridobilo značke.

1.8. - Mlada ekipa članov »A«, ki so bili stari povprečno le nekaj nad 18 let, je uspešno tekmovala za pokal Tabor v Ponovi vasi. Tekmovanje je bilo sestavljeno tako, da se je morala ekipa zapeljati z gasilskim vozilom in opremo okoli 50 m do točke, kjer je nato izvedla mokro vajo z motorno brizgalno s ciljanjem z vodnim curkom na dve tarči.

                    1999

V oktobru so se gasilci udeležili v sklopu meseca požarne varnosti meddruštvene vaje na Gatini.

                    2000

15.8. - so se prav člani »A« udeležili tekmovanja za pokal Tabor v Št. Juriju v organizaciji PGD Ponova vas in so med 9 ekipami dosegli 6. mesto.

                    2001

Pozimi je Florijan Zorenč opravil tečaj za gasilskega častnika.

15.8. - so se člani »A« ponovno udeležili tekmovanja za pokal Tabor, ki je potekalo še na zemljišču, kjer so pozneje zgradili podružnično šolo in šolsko igrišče v Št. Juriju.

15.3. - Napredovanje v čin gasilec II. stopnje: Jože Kastelec.

14.8. - Udeležba članov »A« na tekmovanju za pokal Tabor v Št. Juriju – organizator PGD Ponova vas. Med 10 ekipami so se uvrstili na 8. mesto.

                    2002

Oktober: Meddruštvena vaja Trije podtaknjeni požari v Zagradcu skupaj s PGD Malo Mlačevo, Luče in Žalna. 

                    2003

Junij - Mokra vaja

Oktober - Popis hidrantnega omrežja in pripadajočih omaric v Zagradcu.

30.10. - Meddruštvena vaja s PGD Gatina in Veliko Mlačevo – črpanje vode z gasilsko verigo od Retic do vikendov v Tevčniku.

7.12. - Tečaj za uporabnika radijskih postaj: Alojz Kastelec.

                    2004

23.4. - Nadaljevalni tečaj za gasilca: Alojz Kastelec, Drago Kastelec, Jernej Kozlevčar, Jure Miklič, Marjan Krampelj ml., Marko Kastelec, Marko Kocjančič, Matej Kastelic, Matic Miklič, Matic Novljan, Miha Miklič, Rok Kocijančič, Tomaž Miklič, Tomaž Zupančič, Toni Ferjan, Davor Bohinc, Sebastjan Galjot, Dušan Kersnič, Primož Miklič, Gregor Novljan.

4.7. so člani »A« tekmovali za pokal Tabor pri Županovi jami in zasedli 6. mesto.

15.10. - Meddruštvena vaja s PGD Gatina, Malo Mlačevo in Veliko Mlačevo v Zagradcu: Požar na kozolcu. Odvzem vode iz dveh vodnjakov. Uporaba radijskih postaj. Opomba: tega leta so na poveljstvu GZ Grosuplje spremenili skupine in so tako »delavno« povezali Gatino ter Malo in Veliko Mlačevo z Zagradcem.

29.10. - Sodelovanje na veliki vaji v organizaciji GZ Grosuplje pod Boštanjem. Društvo skupaj s PGD malo Mlačevo sodeluje v gasilski verigi.

31.12. - Osnovni tečaj za gasilca: Grega Kastelec.

                    2005

30.4. - Udeležba 15 mladih na strokovnem usposabljanju za čine mladih gasilcev v Gasilskem centru Grosuplje.

Mladi zagraški gasilci se udeležijo 1. tekmovanja mladih gasilcev za pokal KS Št. Jurij – skupaj 13 ekip.

3.7. so člani »A« zasedli zadnje, 15. mesto na tekmovanju za pokal Tabor – PGD Ponova vas.

7.10. - Osnovni tečaj za gasilca: Benjamin Kastelic, Blaž Kastelic, Boris Gašperič, Janez Miklič, Katja Kastelec, Samo Kadunc.

29.10. - Organizacija vaje za vaščane Lobčka – požar na gospodarskem poslopju.

V mesecu požarne varnosti so sodelovali zagraški operativci v meddruštveni vaji v Žalni.

Intervencije 1986-2005

                                        1986

26. 4. - Jedrska nesreča v Černobilu - SZ. 

Po navodilih Štaba za civilno zaščito je bilo potrebno iz vodnjakov vso vodo izčrpati. / Zagraški gasilci so brezplačno vodo črpali predvsem pri lastnikih vodnjakov na Lobčku in v Zagradcu.

                    1987

Peščenik/Kriška vas: Gozdni požar. / Na požar med Malo Loko in Peščenikom so odhiteli na pomoč tudi zagraški gasilci.

Spodnje Blato/Stehan: Požar na smetišču. / Požari na grosupeljskem smetišču so bili dokaj pogosti. Enega v tem letu so pomagali gasiti tudi zagraški gasilci.

                    1988

21.4. - Velika Račna: Požar na kozolcu zaradi otroške igre. / Zagraški gasilci so odšli na požar, a so pred njihovim prihodom domači gasilci ob pomoči Čušperka in Grosupljega požar že skoraj pogasili.

21.4. – Komaj smo parkirali avto v gasilsko garažo, smo že slišali nov znak za požar.

Spodnja Draga pri Višnji Gori: Dimniški požar. / 7 zagraških gasilcev se je odpeljalo na intervencijo, a so na kraju samem ugotovili, da je požar že omejen in da ga bodo lahko pogasili gasilci, ki so prišli na intervencijo z bližnjih krajev. Po poti nazaj se nam je zlomil kardan od motorja do zadnjih pogonskih koles.

16.6. - Medvedica: Strela je zanetila kozolec. / Na požar je odhitelo 5 zagraških gasilcev.

7.7. - Male Lipljene: Strela je zanetila kozolec. / Na požar je odhitelo 6 zagraških gasilcev.

18.8. - Velika Stara vas–Dole: Gozdni požar. / Po pikniku veseljaki niso pogasili ognja v Črni dolini. Ponoči so zagraški gasilci slišali alarm, zato se je 6 gasilcev odpeljalo prek Dol pri Polici do požara, kjer so od grosupeljskih gasilcev prejeli nekaj brentač, s katerimi so nosili vodo do požara.

                    1989

28.3. - Videm-Dobrepolje: Požar v Stolarni Dobrepolje. / Ker v dobrepoljski dolini niso uspeli zagotoviti primerne ravni obveščanja, niti gasilstvo še ni bilo dovolj razvito, so alarm sprožili tudi v Grosupljem. Zato smo na intervencijo, misleč, da gre za večji požar, odšli tudi zagraški gasilci. Tam smo ugotovili, da je v silos za žagovino odletel pregret kos mizarskega stroja in je le-ta povzročil tlenje žagovine/oblancev v silosu, ki pa so ga okoliški gasilci ob našem prihodu že obvladali.

                    1990

8.2. - Rožnik pri Turjaku: Požar na gospodarskem poslopju. / Na požar je odhitelo 7 zagraških gasilcev.

27.2. - Radensko polje: Travniški požar – ogrožen bližnji gozd. / Med Zagradcem in Račno so požar gasili gasilci iz Gatine, Grosupljega, Malega Mlačevega in Račne. Društva so organizirala tudi dežurno gasilsko stražo.

30.10.-1.11. - Grosuplje in Radensko polje: Velike poplave na Grosupljem in v bližnjih vaseh ob Radenskem polju. / Pri reševanju premoženja in izdelavi obrambnih nasipov z vrečami peska v Zagradcu so pri dveh hišah poskrbeli zagraški gasilci.

                    1991

Od 27.6. Krajevna skupnost Mlačevo: Vojna za Slovenijo. / Zagraški gasilci smo poskrbeli za dežurno tričlansko ekipo 24 ur na dan ves čas vojne, v kombi vozilu pa je bilo poleg motorne brizgalne in pripadajočega orodja tudi nekaj gasilnikov na prah in 5 metel za gašenje gozdnih požarov. Poleg tega so od Rdečega križa dobili nosila za prenos ranjencev. V bližnjem vojaškem skladišču Kamna gorica – Grosuplje pa je grozilo, da bo prišlo do namernega zažiga tega skladišča. Če bi do tega prišlo, smo imeli prek Občinskega štaba za civilno zaščito in KS Mlačevo organizirane tudi ekipe za evakuacijo. Na srečo neposrednih posledic vojne naš požarni rajon ni utrpel.

                    1992

3.3. - Velike Lipljene: Požar na počitniški hišici. / Požar so gasili poleg škocjanskih in grosupeljskih tudi zagraški gasilci.

                    1993

16.2. - Radensko polje: Travniški požar. / Poleg grosupeljskih in radenskih gasilcev so požar gasili tudi zagraški gasilci.

27.7. - Plešivica: Požar na počitniški hišici. / Na požar je odšlo 14 zagraških gasilcev. Na pomoč so prihiteli še grosupeljski gasilci.

23. do 26.10. - Radensko polje: Poplave na Malem Mlačevem, v Zagradcu ter v Mali in Veliki Račni. / Voda je zalivala kleti, garaže, gospodarska poslopja in nekaj stanovanjskih prostorov. Gasilci so pomagali pri umikanju premičnega premoženja in v Zagradcu poskušali zajeziti vodo na pragu hiše, da ne bi vdrla v stanovanje, a je našla pot pod temelji in je pod v stanovanjskih prostorih zalila približno do višine 5 cm.

                    1996

»Udeležili smo se gašenja dveh požarov.« / V zapisniku občnega zbora ni navedeno, kje se je gasilo, drugih dokumentov pa ni.

                    1997

22.2. - Radensko polje: Travniški požar, ki je ogrožal tudi gozd. / Požar so poleg zagraških gasilcev pomagali gasiti še gasilci iz Grosupljega, Velikega Mlačevega in Račne.

                    1998

19.8. - Velika Stara vas: Požar na gospodarskem poslopju 25 m x 10 m. / Požar je gasilo 7 zagraških gasilcev poleg grosupeljskih, ponovskih, spodnjeslivniških in šmarskih. Zgorelo je ostrešje, avtomobilska prikolica in nekaj starih kmetijskih strojev.

Udeležili so se še enega gašenja požara, a iz zapisnika občnega zbora ni razvidno, kje.

                    2000

15.3. - Društvo se mora držati navodil Gasilske zveze Slovenije ob izbruhu ptičje gripe v RS.

30.4. - Boštanj: Kresovanje. / Varovanje kresa – 3 člani.

                    2003

7.2. - Zagradec: Zagoreli so odpadki v zabojniku za smeti. / Požar je pogasil en zagraški gasilec z gasilnikom na prah. Vzrok je bil verjetno tleči pepel.

30.4. - Boštanj: Kresovanje. / Varovanje kresa – 3 člani.

12.6. - Radensko polje: Podtaknjen travniški požar. / 8 zagraških gasilcev je požar hitro pogasilo.

3.7. - Radensko polje: Neprevidno kurjenje na travniku. / Občan je zakuril staro travo, ogenj pa mu je ušel izpod nadzora. Zato je poklical na pomoč zagraške gasilce. 5 gasilcev je požar uspešno zatrlo.

15.8. - Praproče: Strela je zanetila gospodarsko poslopje. / Poleg gatinskih, grosupeljskih in še nekaterih gasilcev, kljub temu da niso dobili poziva, so se zagraški gasilci vključili nekaj po 18. uri v gašenje z dovajanjem vode z gasilsko verigo iz potoka od bivšega Kolenčevega mlina. Nato so pomagali tudi pri požarni straži. Intervencija je trajala pozno v noč.

27.9. - Plešivica: Ob cesti Veliko Mlačevo–Luče so goreli odpadki. / Na požar je odšlo 5 zagraških gasilcev. Požar so gasili tudi luški in grosupeljski gasilci.

                    2004

2.4. - Velika Račna: Požar po eksploziji plina. / Večje gospodarsko poslopje. Poleg Račne so sodelovala pri gašenju še prostovoljna gasilska društva Čušperk, Grosuplje, Mala Ilova Gora, Šmarje–Sap in Zagradec. PGD Zagradec je med drugim pomagalo gasiti in je skrbelo za požarno zaščito sosednje stanovanjske hiše.

30.4. - Boštanj: Kresovanje. / Varovanje kresa – 3 člani.

25.8. - Grosuplje: Gozdni požar na Koščakovem hribu. / Na (že drugi!) požar v istem večeru, ki se je razplamtel zaradi tlenja še od prvega požara, so odhiteli tudi zagraški gasilci, a so ga že omejili grosupeljski gasilci.

10.10. - Grosuplje: Poplave po neurju. / Polnjenje vreč s peskom in protipoplavna zaščita hiš.

10.11. - Zagradec: Požar na parkiranem avtomobilu in garažnih vratih gospodarskega poslopja. / Poleg zagraških gasilcev so požar pomagali gasiti še gasilci z Grosupljega.

                    2005

 

30.4. - Boštanj: Kresovanje. / Varovanje kresa – 3 člani.

S5 Box