Zgodovina društva

  

Naslovi prispevkov, knjig in drugih dokumentov

Izdajatelj / lastnik

Avtor / urednik

Leto izdaje

 

 

 

 

GASILSKE KNJIGE, REVIJE IN ČASOPISI

 

 

 

Gasilec

KDGZ / JGZL

 

od 1897 do 1941

Gasilski koledar

JGZL

 

od 1908 do 1941

Gasilski vestnik

GZ Slovenije

 

1948-1992

Gasilstvo na Slovenskem do leta 1941

GZ Slovenije

Branko Božič

1988

Po poti 130-letnega razvoja gasilstva na Slovenskem

(1869 - 1999)

GZ Slovenije

Branko Božič

1999

Gasilec

GZ Slovenije

 

1993-2015

 

 

 

 

GASILSKI ZBORNIKI

 

 

 

70 let PGD Gatina

PGD Gatina

 

1997

70 let PGD Ponova vas

PGD Ponova vas

Urednica Milka Škufca

1998

120 let PGD Šmarje – Sap

PGD Šmarje – Sap

Urednik Ljubo Vilar

2001

100 let Prostovoljnega gasilskega društva Št. Jurij

PGD Št. Jurij

 

2002

80 let Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan pri Turjaku

PGD Škocjan

Urednik Anton Kraševec

2004

80 let PGD Polica

PGD Polica

Sebastjan Kastelic

2005

50 let Gasilske zveze Grosuplje

GZ Grosuplje

Urednik Božo Knez

2005

PGD Višnja Gora – 130 let

PGD Višnja Gora

 

2005

100 let prostovoljstva, pomoči, zaupanja in sodelovanja

PGD Grosuplje

Urednik

Jože Miklič

2009

130 let Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap

PGD Šmarje – Sap

 

2011

Sto let Prostovoljnega gasilskega društva Račna

PGD Račna

Avtorja in urednika Aleš Kastelic in Jožef Valentinčič

2012

Novih 5 na 100 podlage

PGD Grosuplje

Urednik

Jože Miklič

2014

Sto let gasilstva na Malem Mlačevem

PGD Malo Mlačevo

Urednik

Jože Miklič

2014

Gasilstvo v Dobrepolju in 20 let Gasilske zveze Dobrepolje

Gasilska zveza Dobrepolje

Urednika Uroš Gačnik in Jože Miklič

2015

90 let gasilstva v Veliki Loki

PGD Velika Loka

Urednik

Stane Zabukovec

2015

60 let povezovanja, solidarnosti, odločnosti, poguma in prijateljstva

GZ Grosuplje

Urednik

Jože Miklič

2015 

 

 

 

 

DRUGI GASILSKI VIRI

 

 

 

Spletna stran GZ Slovenije

http://www.gasilec.net/

 

2016 

VULKAN – spletna evidenca članstva in opreme

http://apl.gasilec.net/Vulkan/

 

2016  

SPIN – spletna stran evidenc intervencij

http://spin.sos112.si/spin2/javno/GIS/Graficni

Prikaz.aspx

 

2016  

Arhiv Gasilske zveze Grosuplje

GZ Grosuplje

 

Od 2005 do 2015

Spletne strani in facebook prostovoljnih gasilskih društev v GZ Grosuplje

Čušperk, Gatina, Grosuplje, Luče, Ponova vas, Račna, Škocjan, Šmarje – Sap, Št. Jurij, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem 

 

2016  

 

 

 

 

OSTALI VIRI IN LITERATURA

 

 

 

Josip Gruden

Zgodovina slovenskega naroda

Reprint prve izdaje v letu 1992, ki je izšla v 6. zvezkih v letih 1910 do 1916, Mohorjeva družba, Celje

1992

Milko Kos

Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije

Jugoslovanska knjigarna Ljubljana

1933

Matjaž Kramar

Arhiv Občine Grosuplje za obdobje 1872 do 1941 (del)

Predal v kopiranje osebno J. Mikliču

1998

Matjaž Kramar

Zapisniki o ustanavljanju župnije Grosuplje

Predal v kopiranje osebno J. Mikliču

1998

Franc Lazarini

Zgodovina rodbine Lazarini

Urednica Evgenija Lazarini, 2013, Didakta

2013

Vojislav Likar

Gospod z rožo – zbornik s simpozija Rihard Blagaj v slovenski kulturi

ZRC SAZU, Polhov Gradec, Ljubljana

2009

Jože Miklič

Pano in razstavni katalog Mlačevo - Grosuplje v sklopu razstave Kranjska in zamorc s krono

Primerjalna razstava krajev, ki so nekoč tvorili freisinško posest, Muzejsko društvo v Škofji Loki, urednik Peter Hawlina, Škofja Loka

1998

Jože Miklič

Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice, poglavje Za popotnico "na jugovzhod" Grosupeljske kotline (za območja krajevnih skupnosti Ilova Gora, Mlačevo, Račna, Spodnja Slivnica in Žalna)

Urednik Jakob Műller, Krajevna skupnost Grosuplje

1995

Jože Miklič

 

Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju, poglavje Ozemlje župnije Šmarje na zemljevidih in v katastrih

Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, urednik Jakob Műller, Šmarje - Sap

2007

Stane Mikuž

Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine

Ljubljana

1970

Jože Mlinarič

Stiška opatija 1136-1784

Tiskarna Novo mesto - Dolenjska založba

1995

Andraž Polončič

Polončičeva (po domače Ihanova) rodovina

Ljubljana

2014

Branko Reisp

Zastava kranjskega plemiškega poziva iz bitke pri Sisku leta 1593

Kronika, 1992, št. 2, str. 83-87.

1992

Majda Smole

Graščine na nekdanjem Kranjskem

Ljubljana

1982

Franci Sterle

Tomšičeva brigada, uvodni del

Knjižnica NOV in POS, Ljubljana

1981

Ivan Stopar

Grajske stavbe v osrednji Sloveniji

2, Dolenjska. knjiga 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem, Viharnik, Ljubljana

2003

Jože Šorn

Začetki industrije na Slovenskem

Maribor, Obzorja

1984

Nace Šumi

Arhitektura XVI. stoletja na Slovenskem

Ljubljana

1966

Lojze Štrubelj

Iz prakorenin v drevo današnjih dni (Šmarska kotlina od prazgodovine do sedanje župnije)

Ljubljana

1992

Marija Verbič

 

AS, Ljubljana 1980, II. del /1516-1519, AS, Ljubljana

1986

Janez Vajkard Valvasor

Topographia archiducatus Carnioliae modernae (Topografija sodobne vojvodine Kranjske)

Nűremberg

1679

Janez Vajkard Valvasor

Die Ehre dess Hertzogthums Crain (Slava vojvodine Kranjske)

Nűremberg

1689

Janez Vajkard Valvasor

Carniolia, Karstia, Histria et Windorum marchia

(Arhiv Republike Slovenije)

1684

Sergij Vilfan

Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev

Zgodovina agrarnih panog, I. – Ljubljana 1970, II. – Ljubljana, 1980

1970,1980

Pepca Zajec

Poljudna zgodovina župnije Kopanj

samozaložba

1970

Tone Zajc

Zgodovina župnije Žalna

UL-Teološka fakulteta, diplomska naloga

1998

Lokalni časopis Grosupeljski odmevi

Občina Grosuplje

urednik Jože Miklič (od 1999 do 2/2012)

urednik

Brane Petrovič

od 3/2012 do 2015)

Letniki od 2005 do 2015 *

 

Franciscejski kataster -

Alphabetisches Verzeichniʃs vos Gemeinde Schleinitz  + Grosslak (preimenovana nato 1848 v Shalna), Lubiana di 29. Febbrajo 1824

Protocoll der Grund-Parcellen der Gemeinde Schleinitz + Grosslak (preimenovana nato 1848 v Shalna), Lubiana di 29. Febbrajo 1824

 

kopije originalnih map in cenilni operat - hrani Arhiv Slovenije 

1824

 

Reambulančni kataster Kopije originalnih map – hrani Arhiv Slovenije

1869

 

Krajevni leksikon Dravske Banovine, Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine

Ljubljana

1937

 

Arheološka najdišča Slovenije - SAZU, Inštitut za arheologijo

DZS

1975

 

Slovensko ozemlje na vojaškem zemljevidu iz druge polovice 18. stoletja

Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Arhiv Republike Slovenije

1994

 

Seznam arheoloških najdišč, strokovne podlage

Občina Grosuplje

2008

 

Slovenska novejša zgodovina 1948-1992, 1. in 2. del

Mladinska knjiga, Ljubljana

2005

 

Slovenski biografski leksikon

Uredila Izidor Cankar in Franc Ksaver Lukman, Ljubljana

1925

 

Zborniki občine Grosuplje (Dobrepolje, Ivančna Gorica)

Grosuplje

1969 - 2008

 

http://www.grosuplje.si/

 

 

 

http:/www.wikipedia.org

 

 

 

FOTOGRAFIJE SO PRISPEVALI:

Jože Miklič, Matic Miklič, Brane Petrovič, Jana Roštan, Tomaž Zupančič

PGD Grosuplje, PGD Zagradec pri Grosupljem  

*Pri prispevkih z lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi smo v nekaterih prispevkih zamenjali črno-bele fotografije, kolikor smo jih imeli ohranjenih v svojem arhivu, ali so bile priložene na spletni strani www.grosuplje.si. Vsebine nismo spreminjali.

 

 

S5 Box