Zgodovina društva

 Organizacijski dogodki, materialno poslovanje, vaje, tekmovanja, izobraževanja in intervencije. 

Jakopovo poslopje, ki je bilo namerno zažgano ponoči 11. 11. 1945.                      1946

5.6. - Štijre pobudniki – Franc Kadunc, Franc Kastelic (Kastevčev), Jože Okorn in Janez Rozman –  gospodarji z vasi so oblikovali predlog za ustanovitev gasilske čete (Na »ustanovni listini« po pripovedovanju starejših članov ni vseh zapisanih).

6.7. - Ustanovni občni zbor, na katerem se je zbralo 26 članov in 6 članic – skupaj 32. Starešina je po takratni veljavni zakonodaji postal Janez Rozman st.st.

Sosednje društvo (PGČ) Račna je društvu posodilo ročno brizgalno »berglovko«.

Grudnov kozolec, pod katerim so zagraški gasilci pripravili prvo gledališko predstavo.4.8. - Pripravili so gledališko predstavo z veselico pod Grudnovim kozolcem in na njihovem vrtu. Na ta način so začeli pospešeno zbirati denar za nabavo motorne brizgalne. Po vsaki igri so organizirali še veselico s plesom.

24.11. - Pobirali so članarino in prostovoljne prispevke v denarju in materialu (les, moka …) za nabavo motorne brizgalne.

31.12. - Skupni promet v letu: prihodki 70.483 din, odhodki 24.670 din.

               1947

Motorna brizgalna ILO - sektorska vaja 5. 6. 1966 v Zagradcu 8.2. - Najprej so posebej kupili motor za brizgalno na ministrstvu za notranje zadeve za 22.000 din.

16.2. - Pripravili so licitacijo za prodajo vaške zemlje – komunščine v Reticah in na Lobčku. Klicatelj na licitaciji je bil Janez Moravčan. V gasilsko blagajno je bil denar od licitacije nakazan 23. 3. v višini 41.400 din. K temu znesku so vsake tri mesece plačali članarino in še vedno pobirali prostovoljne prispevke tako v denarju kot materialu ter prodajali seno na preostali vaški komunščini.

26.3. - so kupili 100 m konopnenih B cevi.

Originalna tablica s podatki o motorju in črpalki.Do 3. 4. so nakazali podjetju Zupan skupaj 37.538 din za izdelavo motorne črpalke.

Velikonočni ponedeljek, 7. 4. 1947 - občni zbor.

11.4. so pri podjetju Zupan v Ljubljani prevzeli prenosno motorno brizgalno in jo predali na železniški vlak. Izdelana je bila po principu ILO - motor ILO WERKE WÖHR CRISTIANSEN PINNEBERG BEI HAMBURG, tip P2,400, serija 5591 /05/0 – leto izdelave motorja 1940 / (256258), prostornina 800 ccm3, pretok 800 l /min.

22.4. - Iz Ljubljane do Grosupljega je z vlakom v skladišče prispela nova motorna brizgalna, naprej do vasi pa so jo pospremili z okrašenim gumi vozom z diro, harmoniko in velikim veseljem. Ob tej priliki so napisali tudi besedilo, ki smo ga poimenovali Ustanovna listina PGD Zagradec pri Grosupljem.

Motorna brizgalna je bila spravljena v gospodarskem poslopju Jožeta Okorna vse do dograjenega gasilskega doma 1951, na požare pa so do nabave društvenega voza uporabljali gumi vozove z dirami in konje gospodarjev – članov.

24.4. - Župniku v Žalni so plačali za »poljsko« mašo, kar bi v današnjem času pomenilo, da so naročili mašo v čast sv. Florijanu.

4.5. - Po »poljski« maši so nato pod Vičevim kozolcem pripravili novo gledališko predstavo in nato priredili veselico – čisti dobiček 11.684 din.

16.6. -  Nabavili so žgano apno v Čušperku in ga pripeljali s konji domov ter gasili v eni od vaških luž na vaški »komunščini« sredi vasi. Po vojni so namreč še vedno sredi vasi bile 3 luže za napajanje živine.

Junija so prodali vso travo na preostalih vaških parcelah in pri tem iztržili 25.380 din.

17.6. - Kmalu po nabavi motorne brizgalne so pridobili od Občinskega ljudskega odbora Žalna parcelo sredi vasi.

17.6. - Istega dne so nato dali (gradbenemu tehniku) Škulju v Veliki Račni približno polovico denarja za izdelavo načrta.

28.7. - So nabavili delovne obleke.

31.12. - Skupni promet: prihodki 39.973, odhodkov 20.902 din.

               1948

22.1. - So imeli komisijski ogled za gradnjo gasilskega doma.

25.1. - Občni zbor.

4.2. - So plačali še preostali del stroškov projektantu gasilskega doma.

28.2. - Plačali so naročnino za Gasilski vestnik za preteklo leto.

8.4. - Tega dne so že pridobili gradbeno dovoljenje.

Večino gradbenega materiala (kamna, peska, opeke, apna in lesa) so sami nabrali oziroma pripeljali s svojih kmečkih gospodarstev že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Takoj so začeli z gradnjo gasilskega doma.

Iz blagajniške knjige pa se da razbrati, da so za rezanje smrekovih hlodov plačali 3.177 din, tesarju pa še posebej za razrez hlodovine 1.644 din, pa za rezanje hrastovih plohov, ki so jih porabili v kleti 2.700 din, za komisijski ogled 495, poplačali celoten načrt v višini 800 din, zidarjem (Janez Praprotnik iz Velike Loke in Jožetovec iz Male Račne) plačali 1.120 din, za likof pa so potrošili 870 din.

19.10. - Skupni promet: prihodki 23.571 din, izdatki 17.249 din

19.10. - JE V BLAGAJNIŠKI KNJIGI ZAPISANO: Prevzel 5.743,50 din. Blagajnik gasilskega društva Žalna Janez Koprivc, Žalna, 20. oktobra 1948.

               19. 0.1949- 12.8.1951 - Ni arhiva v PGD Zagradec.

Kljub temu pa so v Zagradcu prav v teh letih pridno gradili gasilski dom.

______________________

Iz arhiva v PGD Žalna:

Zapisi v blagajniški knjigi o Prostovoljni gasilski četi Zagradec.

Opombe: - V knjigi so od leta 1948 naprej do vključno 1952 poleg za PGČ Zagradec še zapisi za Luče in (Velika) Loka, ki naj bi spadali pod novo veliko Prostovoljno gasilsko društvo Žalna. 

- Odvajanja denarja (za članarino in podobno) na Okrajno gasilsko zvezo Grosuplje niso posebej izkazana po PGČ. 

- Oznake z - (minus) pomenijo izdatki za PGD Žalna, oznake s + (plus) pa prejemki za PGD Žalna.

 

1948

23.10.  - Prevzem blagajne               +   5743,50 din

15.11.  - Za gradbeni material               -   2202,50 din

18.11.  - Zidarju za delo               -     450       din

Pregledano in našli v redu: 

Štibernik Franc, D. Marinčič in Šeme Jože

1949

31.1. - Bencin in motorno olje                -       348     din. 

(ni datuma) - Prebitek               +      943      din

(ni datuma) - Članarina               +    1212      din

1950

Ni nobenega vpisa.

1951

22.1. - Tov. Rozman Janezu za uniformo -       60      din

27.2. - Za pločevino                  -   3000      din

1952

2.3. - Vrnjeno                            +   3000     din 

2.5. - Članarina gas. četa Zagradec         +   1080     din 

15.6. - Stroški za sektor. vaje v Zagradcu -     660  din

_________________

               1951

V blagajniški knjigi ni nobenega zapisa (ne o prihodkih, ne o izdatkih) do 12. 8. Prav tako ni nikjer nobenega drugega dokumenta ali zapisnika. Po mojem dosedanjem raziskovanju in vedenju iz nekaterih vzporednih dokumentov v sosednjih društvih sovpada v čas sočasnega »političnega spreminjanja« iz prostovoljnih gasilskih čet v »velika združena gasilska društva«, ki pa spet niso nikoli zaživela.

25.8. - Zidarju Francu Praprotniku iz Velike Loke so plačali 20.804 din za fasaderska dela.

2.9. - Ob odprtju gasilskega doma so pripravili gledališko predstavo in nato še veselico. Od prireditve so v blagajno vložili 33.190 din.

5.10. - DES Grosuplje – Za priključitev gasilskega doma na elektro omrežje so plačali 951 din. Do tedaj so se v glavnem na elektriko priključili pri (zdaj sosedi z gasilskim domom) Jakopovi teti – Frančiški Rozman, pri kateri je bil podtaknjen požar 11. 11. 1946.

17.11. - Splošnemu trgovskemu podjetju Grosuplje so za cement plačali 12.600 din.

20.11. - Za razne prevoze v letu 1950 in 1951 iz Grosupljega, Stične in Dobrepolja so plačali skupaj 11.472 din.

Do 4.12. - Iz DIB (Državnega investicijskega biroja) so v podporo za gradnjo prejeli skupaj 111.163 din, kar je v primerjavi z iztržkom od zagraške veselice bila njena trikratna vrednost.

31.12. - Jožetu Mehletu so za deske in prevoze plačali skupaj 12.281 din.

               1952

10.2. - Občni zbor.

2.3., 8.4. in 17.7. - so nabavljali pločevino za prekritje lesenega sušilnega stolpa v skupni vrednosti 10.810 din ter za delo Zakrajšku iz V. Mlačevega  plačali 1.700 din.

31.6. - so priredili veselico.

31.12. - Skupni promet: dohodki 9.250 din, izdatki 13.515 din.

               1953

18.1. - Občni zbor.

8.2. - Pripravili so gledališko predstavo in nato veselico. Za vstopnice so iztržili 2.070 din in dodatno še 799 din prostovoljnih prispevkov, na veselici pa so iztržili 28.970 din od prodaje vina in 6.580 din od klobas.

28.6. - Prodali so travo na gasilskem vrtu za seno Francu Kastelicu – 350 din.

1.7. - So nabavili vrv na vitlu za dvigovanje cevi v sušilnem stolpu – 850 din.

27.7. - Prebarvali so sušilni stolp in za delo plačali 1.200 din.

28.7. - So organizirali še eno veselico, na kateri so vina popili za 25.699 din, pojedli za 13.490 din, od prodanih šopkov pri vstopnini nabrali 13.490 din in od plesa 1.206 din. Po veselici pa so prodali še za 17.890 din vina. Če na hitro stroške odštejemo od skupnega prometa na veselici, ugotovimo, da jim je čistega dobička ostalo več kot polovica, kar je v primerjavi z današnjimi dobički po veselicah po približni oceni kakšnih 20 – 30 %.

31.12. - Skupni promet: prihodki 120.878 din, izdatki 117,905,50 din.

               1954

24.1. - Občni zbor.

2.2. - Plačali so električarju Martinu Bučarju za razvod električne napeljave po gasilskem domu.

26.2. - Kmetijska zadruga Žalna je nakazala pomoč društvu v višini 10.000 din. Zakaj? Društvo je od začetka z zadrugo poslovalo s prodajo svojih doniranih sredstev - predvsem lesa, v zadrugi pa je nabavljalo različne materiale za svojo dejavnost. Zato lahko rečemo, da je bila donacija dana za proaktivno sodelovanje.

28.2. - so za gledališko igro prodali 61 vstopnic za 2.160 din. Po predstavi so pripravili veselico.

5.3. - je gasilski dom dobil hišno številko - 33.

31.12. - Skupni promet: dohodki 47.207,50 din, izdatki 41.887 din.

               1955

23.1. - Občni zbor.

28.9. - so z Občine Grosuplje prejeli nakazilo 8.000 din.

29.10. - Vaščani Plešivice so podarili zagraškim gasilcem 1.500 din.

31.12. - Skupni promet: prihodki 15.470 din, odhodki 4.116 din.

            1956

22.1. - Občni zbor.

13.1. - Za leto 1955 so za nadomestilo stroškov ob volitvah prejeli od Občine Grosuplje 960 din.

5.3. - Občinska gasilska zveza Grosuplje je preposlala prošnjo PGD Zagradec za sofinaciranje gasilskega gumi voza na Okrajno gasilsko zvezo Ljubljana, ta pa jo je ponovno »odstopila« novoustanovljeni Občinski gasilski zvezi Grosuplje, ki jo je uvrstila v plan potreb šele naslednje leto, a tudi takrat »iz te moke ni bilo kruha«.

21.4. - so plačali račun za prepis/tipkanje gledališke igre – 599 din.

3.6. - Gledališka predstava. »Muzikantu« so za igranje na veselici plačali 3.000 din.

6.6. - so zagraški gasilci za festival ob priliki gasilskega kongresa v Mariboru sofinancirali 250 din.

Nabavili so litoželezno nizko peč - gašperček za v dvorano v gasilskem domu.

31.12. - Skupni prihodki: dohodki 125.149 din, izdatki 83.530 din.

               1957

27.1. - Občni zbor.

5.3. - so za prepis/tipkanje gledališke igre plačali 150 din. Katero so v tem letu zaigrali, pa ni podatka.

8.3. - Praznovanje dneva žena z gledališko predstavo.

22.3. - Od Stavbnega mizarstva Ljubljana so prejeli račun v višini 5.113 za lesonit in smrekove letvice, ki so jih namestili na okna za zatemnitev prostorov ob gledaliških predstavah ter za izdelavo kabile za šepetalca.

26.3. - V delovodniku Okrajne gasilske zveze Grosuplje je zapis pod št. 21: PGD Zagradec za 50 m cevi – 2.070 din, isti znesek je zapisan tudi v blagajniški knjigi PGD Zagradec, kar pomeni, da je zveza znesek pozneje poplačala.

4.4. - Občinska gasilska zveza Grosuplje je zbirala podatke o gasilskem članstvu v 17 društvih na območju današnje GZ Grosuplje, ki so sodelovali v narodno-osvobodilni vojni, aktivistih, padlih v NOV, koliko je bilo postavljenih spominskih plošč, koliko oficirjev je članov društva, koliko je bilo požganih domov, koliko ljudi odpeljano v internacijo in koliko jih je umrlo v taborišču. Ker je PGD Zagradec bilo ustanovljeno šele po vojni, je čez vse rubrike narisana črta.

Poleg te evidence pa so popisali tudi število članstva po starostnih kategorijah, ugotovili, da je en član OLO in da že dve leti (zveza pa deluje od konstituiranja komaj eno leto! - o.p.) ni nihče zastopal občnega zbora.

Nadalje so ugotovili, da sodelovanje z množičnimi organizacijami (OF, KPS …) ni posebej dobro.

Zapisali so, da društvo »nima prosvetnega odseka« in da »ni bilo prireditve«, kar ni res, saj so pripravili gledališko predstavo za dan žena. So pa zapisali, da so obiskali v preteklem letu PGD Gatino, Grosuplje, Luče, Račno in Višnjo Goro na njihovih prireditvah.

Ugotovili so tudi, da društvo nima prapora, da ima ena članica sanitetni tečaj (Mehle Frančiška – pozneje por. Kadunc), a nimajo sanitetne omarice, niti nosil.

V planu potreb je za PGD Zagradec - skupaj s PGD Gatina, Veliko Mlačevo, Udje, Škocjan, Spodnja Slivnica in Velika Ilova Gora - namenjeno 1.350.000 din. Prav tako je v istem planu med drugimi društvi, ki naj bi bili kandidati za gradnjo vaških vodnjakov kot požarnih bazenov, navedeno tudi PGD Zagradec – skupni znesek 1.200.000 din. Pa tudi v zvezi s tem po spominih starejših članov ni bilo z zveze nobenega posluha.

Pod plan sta se podpisala tajnik Alojz Janežič in predsednik Rudolf Gruden, (poveljnik Alojz Gruden – Šmarje ni podpisal). PGD Zagradec nato iz teh obljub ni dobilo ničesar.

So pa za občni zbor med drugimi gradivi med pregledom pomanjkljivosti gasilskih enot na območju gasilske zveze Grosuplje prejeli skupaj z drugimi naslednji opomin: »Tromesečna poročila redno dostavljajo … Dolguje pa za leto 1953 članarino 468 din, članarina za leto 1956 in 1957 še ni plačana. Naročnina za Gasilski vestnik din 1.600.- še ni plačana.«

Blagajniki od tedaj naprej v blagajniško knjigo niso vpisovali datumov odhodkov in izdatkov.

26.5. - so se zagraški gasilci kot gledalci udeležili Dneva gasilstva na Gatini.

V tem letu so še:

- priredili veselico in za godca plačali 2.000 din, od vina, klobas in ostalega materiala pa so iztržili 29.047 din.

- za vino, ko so sekali smreke v gozdu za prodajo, so porabili 1.800 din.

- udeležili so se sektorskih vaj v Lučah.

- vaščani Lobčka so gasilcem prispevali 5.150 din.

- oktobra so se udeležili sektorskih vaj v Veliki Loki.

30.10. so ObGZ Grosuplje poravnali račun v višini 4.624 din za plačilo članarine za leto 1953, 1956 in 1957 ter za naročnino Gasilskega vestnika.

31.12. - Skupni promet: dohodki 33.657, izdatki 48.062 din.

               1958

12.1. - Občni zbor.

Za gumi voz na račun (ara) so kovaču nakazali 65.000 din

Za malico pri beljenju hlodov za prodajo so članom dali 300 din, za les pa so dobili 71.914 din.

Pri gradnji betonskega mostu na cesti Veliko Mlačevo–Račna ob tedaj še delujoči boštanjski opekarni z državnim vodstvom so z občinsko odredbo na gradbišče odpeljali zagraško motorno brizgalno, ki je tam naredila neznano število obratnih ur. Občasno so za »domače servisiranje« poklicali strojnika Jožeta Okorna. 

Iz razdelilnika orodja za gašenje gozdnih požarov je spet razvidno, da PGD Zagradec ni dobilo ničesar.

3.7. - Občinska gasilska zveza Grosuplje ima v delovodniku vpisano, da je od Občinskega ljudskega odbora Grosuplje dobilo PGD Zagradec odobritev veselice – odločba.

31.12. - Skupni promet: prihodki 71.914 din, izdatki 70.120 din.

               1959

25.1. - Občni zbor.

Za stoječo travo pri gasilskem domu so prejeli 500 din.

Članarine v 1. in 2. polletju so pobrali 600 din.

Prodali so odpadne gasilske cevi za 920 din.

               1960

17.1. - Občni zbor.

Gasilski gumi voz je kovač (končno!) izdelal, za poračun pa so mu zagraški gasilci nakazali še 25.000 din.

28.2. - Gledališka predstava Trije vaški svetniki, po njej veselo druženje.

2.5. - Sektorska vaja v Veliki Loki.

7.5. - Gledališka predstava Živ pokopan, nato veselo druženje.

8.6. - Sektorska vaja v Žalni – in razvitje prapora.

17.6. - Gledališka predstava – skeč Gospod, drva sem vam pripeljal, po njej veselica z glasbo in s plesom.

Od treh gledaliških predstav so iztržili 36.533 din.

16.7. - Sestanek društva (izredni občni zbor!), katerega se je udeležil tudi poveljnik ObGZ Alojz Gruden. Na novo so izvolili za poveljnika Antona Kadunca, za orodjarja pa sta bila imenovana Anton Novljan in Jože Tomlje.

Začetek avgusta - Veselica z živo glasbo.

Iz arhivskih dokumentov, predvsem pa iz blagajniške knjige je razvidno, da:

so od Občinske gasilske zveze Grosuplje prejeli 10.000 din pomoči,

so nabavili delovne gasilske hlače za celo desetino,

zgradili so dve zidani stranišči ob sušilnem stolpu,

PGD Žalna so plačali za spominski žebljiček 1.000 din,

PGD Velika Loka so plačali za spominski žebljiček 1.000 din,

so nabavili nove žlebove na gasilskem domu – 32.831 din,

iz inventurne knjige pa razberemo, da ima društvo 1 motorno brizgalno, 4 »B« sesalne, 1 sesalno košaro, 12 tlačnih »C« cevi, prehodno spojko B/C, 1 ročnik univerzalni, 1 voz za prevoz motorke, 3 »kante« za bencin 20 l, 1 kanto za olje, 1 oljnico, 1 peč za kurjavo in 1 Titovo sliko.

               1961

so na republiški ravni spet želeli združevati gasilska društva. Zato se je tudi v prostoru ObGZ Grosuplje pojavilo spet precej »političnega gasilstva«. Vse to kaže prav v tem letu skoraj polovica dogodkov, ki jih spodaj naštevamo:

Udeležili so se proslave na Veliki Ilovi Gori pri spomeniku.

V gozdu so spet sekali smreke, jih dali na žago, plačali 2.700 din za razrez in jih nato dobro prodali.

22.1. - Občni zbor. 

15.3. - Člani kulturne sekcije z vasi Lobček dajo pobudo glede dostopanja do dvorane gasilskega doma. Ker pogovori ne stečejo, začnejo iz gasilskih vrst vabiti člane v novoustanovljeno Kulturno umetniško društvo Boštanj. Pri tem pa lahko ugotovimo, da na »politiko iz ozadja« člani niso mogli vplivati.

7.5. - Gledališka predstava, po njej veselo druženje.

17.5. - Pri Jugotehniki v Ljubljani so kupili gramofon – 27.200 din.

Prebarvali so okna, zamenjali nekaj šip, popravili omet in prebelili notranjost in zunanjost gasilskega doma ter stranišč – skupaj 62.700 din.

22.6. - Plačilo takse za veselico 1.850 din.

2.7. - Večina nastopajočih v gledališki predstavi Poročil se bom s svojo ženo v dvorani pri gradu Boštanj je še vedno članov PGD Zagradec. V naslednjih letih sta bila KUD Boštanj in PGD Zagradec v pasivnem odnosu vse do leta 1967.

2.7. - Zanimivo pa je, da je po predstavi društvo pripravilo veselico. Dokaz! Plačilo za izvajanje glasbe ZAMPU 1.500 din in obračun veselice, ki kaže, da so na veselici imeli za 122.828 din prometa, od jedače in pijače pa so iztržili 71.520 din, čisti dobiček od veselice pa je znašal 17.000 din.

29.11. - Predstava v dvorani na gradu Boštanj Raztrganci ob praznovanju državnega praznika – dneva republike. Zagraški gasilci pa so pripravili trgatev, a so na koncu ugotovili, da so le potrošili 2.600 din.

               1962

14.3. - Občni zbor.

Prodali so rabljene »C« cevi za izdelavo pogonskih jermenj 1.300 din.

Udeležili so se sektorskih vaj v Veliki Loki in »zapili« 1.280 din.

V gledališki igri Kralj na Betajnovi na Boštanju je sodelovala večina iz vrst članstva v PGD Zagradec.

Sektorska vaja z veselico.

Naj navedem enega od podrobnejših obračunov veselice, ki sta ga v teh letih delala član Jože Ahlin in njegova žena Julka!

Promet na veselici: srečelov 45.247 din, ples 5.215 din, vstopnina 11.201 din, pečenke (175 kosov) 26.250 din, vino 64.025 din, pivo 1.600 din, cockta 2.040 din, keksi 200 din, za glasbenike so namenili 6 l vina, 5 pečenk, 5 cockt, gasilskim enotam 10 l vina, domačim članom 4. Tako je bilo ustvarjenega prometa po blokih 168.208 din, v blagajni pa sta naštela še 985 din viška. Po veselici pa so iztržili še 3.822 din. Na obračunskem listu od  veselice je še vedno žig z napisom Prostovoljna gasilska četa Zagradec (Grosuplje).

 

               1963

Tega leta so napeljali elektriko v klet – za material plačali 2.377 din.

Posekali so spet nekaj smrek v svojih gozdovih in jih dali na žago.

Kulturna prireditev ob dnevu žena z druženjem.

V gledališki igri Divji lovec na Boštanju je še vedno sodelovala večina iz vrst članstva v PGD Zagradec.

Ker je boštanjska opekarna že prenehala delovati, so se v prostor naselili grosupeljski ribiči, ki so vključili sicer tudi nekaj okoličanov. Iz Zagradca je bil takrat član samo Jože Ahlin. Nekdanji glinokop so poplavili z vodo iz bližnjega potoka Dobravka, kolikor ga same poplave niso zalile. A je bila večkrat v šestdesetih in celo v začetku sedemdesetih let velika suša, pa so prav tako zagraške gasilce vedno izkoristili, da so prečrpavali vodo iz potoka. Tako je na primer za dvig vodostaja 10 cm v novem ribniku brizgalna delovala cel dan, tako da so se morali menjati dežurni strojniki.

4.10. - Razširjena seja upravnega odbora društva – tajnika Antona Novljana je zamenjala Vera Škrjanc.

Organizacija trgatve – čisti dobiček 42.700 din.

 

               1964

26.1. - Občni zbor.

22.3. - Na podstrehi si je stanovanje uredil podnajemnik, ki je tam s svojo družino živel do 6. 6. 1979.

Prodali so deske za  40.000 din

Prebelili so gasilski dom z apneno barvo znotraj in zunaj.

Zamenjali so elektro števec – 11.249 din.

Izdelali so 15 kompletov gasilskih miz in klopi ter nabavili dve pisarniški mizi in 6 stolov –  49.330 din – od tega so prodali doma narejene mize in klopi (ni podatka o številu) za 19.500 din.

Čisti dobiček od veselice je znašal 25.487.

8.12. - Servisiranje motorne brizgalne pri Ludviku Dremlju v Brezjem pri Grosupljem – 6.500 din.

               1965

24.1. - Občni zbor: Občnega zbora se je udeležil tov. Lojze Gruden osebno in pripomnil, da si mora društvo nabaviti novo blagajniško knjigo, dal nekaj napotkov v zvezi z izobraževanjem članstva in priporočil, kako animirati članstvo, pa tudi priporočil, da naj se v društvo pritegne mladino. V plan pa so dodali pod točko 1. kulturna prireditev za 20-letnico osvoboditve. Slednjega po izvolitvi novega vodstva društva niso izvedli.

Popis poveljnika ObGZ kaže, da ima društvo:  28 članov in 1 članico *, 4 zimske paradne uniforme in 3 gasilske delovne obleke, 1 brizgalno (ILO), 100 m »C« cevi, gasilski dom s sušilnim stolpom, da v preteklem letu ni gasilo nobenega požara in ni imelo nobenih vaj, niti prireditev, upravni odbor je štel 9 članov in 1 članico, nadzorni odbor pa 3 člane. Pod ostale podatke so zapisali, da ima društvo »navadni gumi voz za prevoz motorne brizgalne. …«

* Če pa pogledamo v evidenčno knjigo članstva, je bilo tedaj v društvu zares 58 članov in 9 članic, a so te navedbe oddajali na ObGZ predvsem zaradi tega, da jim ni bilo treba odvajati vse članarine.

 

Vaje, izobraževanja in

tekmovanja 1946-1965

            1948

12.2. - 12 članov je opravilo tečaj za »izprašanega gasilca«.

26.9. - Odšli so na vaje, ni pa podatka, kam.

            1950

19.11. - Z objavo okrožnice Sekretariata upravnega odbora Gasilske zveze LRS so v Gasilskem vestniku objavili predloge za priznanje čina gasilskega častnika. »Ker izpolnjujejo pogoje (čl. 1., 4. t. III.) sklepa plenarnega zasedanja Gasilske zveze LRS z dne 2. 4. 1950…«, so med drugimi priznali čin podčastnika predsedniku PGD Zagradec pri Grosupljem Janezu Rozmanu.

            1951

31.3. - Vnema mladih pa je bila v naslednjih letih tako velika, da so začeli pridno vaditi in so se prijavili na šestmesečno gasilsko tekmovanje v Ljubljani, ki ga je razpisalo Ministrstvo za notranje zadeve.

Na tekmovanju Gasilske zveze Slovenije ob 2. kongresu zveze, ki ga je razpisalo Ministrstvo za notranje zadeve, organizirala pa ga je skupaj z Zvezo borcev NOV in POJ v Ljubljani ob 10. obletnici ustanovitve JLA, je članska ekipa PGD Zagradec pri Grosupljem osvojila 1. mesto. Na priznanju piše: »… s požrtvovalnim delom pri izvenarmadni vzgoji svojega članstva je dosegla najboljše uspehe in s tem mnogo doprinesla k obrambni sposobnosti naše domovine.« Ob tej priložnosti so dobili za nagrado 6 delovnih oblek brez čelad in škornjev.

                    1952

15.6. - Sektorske vaje v Zagradcu.

               1957

Predsednik Janez Rozman je v Ljubljani opravil častniški tečaj. V vsem sektorju Grosuplje ima opravljen ta tečaj skupaj z vodstvom zveze samo 9 aktivnih gasilcev.

               1962

23.6. - Sektorska vaja na Velikem Mlačevem.

               1964

Udeležili so se sektorske gasilske vaje v Čušperku.

Intervencije 1946-1965

 

               1947

15.6. - Žalna: Požar dveh hlevov s skednjema in listnicama. / Poleg domačega društva in še petih drugih so gasili tudi zagraški gasilci, saj je grozila nevarnost, da bo zgorela cela vas.

Na Spodnji Slivnici je »nekdo od Slivničanov« podtaknil 7 požarov v poletnem času približno v enotedenskih intervalih v glavnem na lesenih gospodarskih poslopjih. Že po tretjem so se okoliški gasilci skupaj s Slivničani organizirali tako, da so ponoči naredili požarno stražo in jim je zato naslednje poskuse požiganja uspelo pogasiti že na samem začetku.

 

               1951

Zagradec pri Grosupljem: Požar na gospodarskem delu zgradbe, ki se je držal skupaj s stanovanjsko hišo (pri Mežnarjevih). / Požar je nastal ob slabo izvedenem dimniku nad svinjsko kuhinjo. Pogasili so ga zagraški gasilci in se ni razširil na celotno ostrešje.

 

               1952

Oktober - Velika Račna: Požar na kozolcu. / Na požar so odhiteli tudi zagraški gasilci.

 

               1955

15.7. - Požar na kozolcu v Boštanju. Ivanu Kastelicu so plačali za prevoz motorne brizgalne pod Boštanj – 200 din.

 

               1957

11.7. - Velika suša: Zagraški gasilci so po navodilih Okrajne gasilske zveze Ljubljana organizirali požarno stražo in so opozarjali ljudi na previdnost pri kurjenju na prostem in pri drugih kmečkih in vrtnih opravilih, kjer bi lahko prišlo do požara. Kot zanimivost pa so še posebej poudarjali dežurstvo ob nedeljah, da čim več ljudi ne bi moglo v cerkev.

 

               1958

Mala Loka: Požar. / Na požar so odhiteli tudi zagraški gasilci.

17.12. - Gatina: Požar pri Zupančičevih. / Na požar so odhiteli tudi zagraški gasilci.

 

                    1960

Po žetvi - Lobček: Požar na kozolcu zaradi otroške igre. / Požar je gasilo 15 zagraških gasilcev. Prihiteli so tudi drugi gasilci.

               1963

Gatina. / Požar.

 

               1964

Spomladi - Boštanj: Požar na kozolcu na državnem posestvu. / Zagraški gasilci so sodelovali pri gašenju požara.

 

7.7. - Grosuplje: Požar na Splošnem mizarstvu Grosuplje. / Zagraški gasilci so sodelovali v gasilski verigi in gašenju požara skupaj z grosupeljskimi, velikomlačevskimi, šmarskimi in žalskimi gasilci. Vodo so potegnili od »pumperhausa« pri nekdanjem Kolenčevem mlinu. Požar so pomagali gasiti tudi vojaki iz vojaškega skladišča v Kamni gorici.

S5 Box