Požarni načrt

STALNO PRIPOROČILO BLIŽNJIM STANOVALCEM V ZVEZI S HIDRANTNIM OMREŽJEM:

Bližnjim stanovalcem v vasi Lobček in Zagradec pri Grosupljem priporočamo, da vse hidrantne omarice in hidrante (nadzemne in podzemne) redno tudi sami pregledujejo in odstranjujejo vse, kar bi onemogočalo dostop do njih.

Ugotovitve o poškodbah

- hidrantov lahko sporočite vzdrževalcu vodovodnega omrežja - Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, zaželeno pa je, da vaše ugotovitve sporočite na našo e-pošto   ali  (predsednik Matic Miklič). 

- hidrantnih omaric in morebitnega odtujevanja gasilske opreme iz njih pa javite vodstvu Krajevne skupnosti Mlačevo.

Pri podzemnih hidrantih še posebej priporočamo čiščenje zemlje, prahu, blata in drugih materialov, ki se večkrat ustavljajo neposredno pod pokrovi teh hidrantov.

PGD Zagradec bo do nadaljnjega ENKRAT LETNO SAMO PREGLEDOVALO OBA HIDRANTNA SISTEMA IN SPOROČALO NAPAKE PRISTOJNIM NA JKP IN KS, saj za vzdrževanje hidrantnih omaric DRUŠTVO NI POOBLAŠČENO.  

Morebitne namerne poškodbe hidrantov in/ali pripadajočih omaric ter morebitne odtujitve posameznih delov (če imate dokaze), sporočite prav tako vzdrževalcu, nam pa v vednost.

PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA OBMOČJA DRUŠTVA

 

1. Vasi, ki jih pokriva PGD

V požarni rajon PGD Zagradec pri Grosupljem spadata statistični območji vasi Zagradec pri Grosupljem in Lobček.

2. Seznam pomembnih javnih objektov in obrtnikov

V Zagradcu je edini javni objekt gasilski dom v središču vasi.

Obrtniki, ki imajo skladišča materiala in dejavnosti v svojih objektih, so:

                    na  Lobčku:

Miva, d.o.o. - Lobček 2,

Boinoks, tehnično svetovanje – projektiranje Boštjan Okorn - Lobček 2,

RHV Računovodska hiša Vehovec, d.o.o. - Lobček 2,

Panaj pinoj, proizvodnja in trgovina, d.o.o – stavbno pohištvo – Lobček 2,

Vzdrževanje in upravljanje objektov – Milan Vehovec, s.p. – Lobček 2,

Mizarstvo Borut Javornik, s.p. - Lobček 4,

Liliput, Nina Dora Kropivnik, s.p. - Reja in prodaja živali - Lobček 12,

Proizvodnja kovinskih izdelkov - Janez Grebenc, s.p. - Lobček 23,

Jagababa, izdelava unikatnih modnih dodatkov - Saša Drobnič Škrjanec, s.p. - Lobček 34,

Gradbeništvo Ponjević Suad, s.p. – Lobček 48;

                    v Zagradcu:

Avtostoritve Gregor Ferjan, s.p. - Zagradec 11 B,

Montaža pohištva Vidomil Zorenč, s.p. – Zagradec 12,

Slikopleskarstvo Alojz Kastelec, s.p. - Zagradec 13,

Manimi, gostinske storitve Maja Tomlje, s.p. - Zagradec 23,

DDTM Inoks ograje Darko Franko, s.p. - Zagradec 26,

Gostinska oprema - Kastelic Nina, s.p. - Zagradec 28,

Jerovšek N&A, d.o.o. - Zagradec 29,

Avtoprevozništvo Franci Novak, s.p. - Zagradec 31,

Poslovno svetovanje Tomaž Zupančič, s.p. - Zagradec 44,

Računovodstvo in svetovanje Nevenka Kastelic - Zagradec 48,

Borma Colors, prodaja barv, s.p. - Urška Kastelic - Zagradec 48,

Stavbno pohištvo Miklič Miha, s.p. - Zagradec 51,

Gostišče Lunca Tomaž Jaklič, s.p. - Zagradec 58,

Računovodenje Kastelic Hočevar Vida, s.p. - Zagradec 59.

3. Seznam sakralnih in drugih zgodovinskih objektov

                    na Lobčku:

Brlanova kapelica na vrhu hriba Lobček s podobo Srca Marijinega.

Na zemljišču Slavka Kadunca je tudi manjši lesen križ s Križanim;

                    v Zagradcu:

Vrbčeva ali vaška kapelica s kipom Marije Kraljice,

Turkova kapelica s kipom Lurške Matere Božje,

Novljanova kapelica s kipom sv. Martina.

V useku takoj za priključkom zagraške poti v Grahovcu je lesen križ s Križanim, ki ga je Janez Kastelec začel postavljati namesto nekdanjega križa, ki je stal na Kastevčevi trati nasproti nekdanjega Novakovega kozolca, a ga je bolezen prehitela. Zato so vaščani križ dokončali po njegovi smrti.

4. Oskrba z električno energijo

Z električno energijo sta bili vasi prvič oskrbljeni kmalu po drugi svetovni vojni. Leta 1977 so vaščani prek svojega gradbenega odbora poskrbeli za nov 20 kV daljnovod do transformatorja vključno s kopanjem jam za elektro drogove in razvod po vasi, ki pa so ga večinoma posredno investirali novograditelji hiš in nekaj gospodarskih objektov od tega leta naprej do sredine osemdesetih let. Napeljava trenutno še zadostuje potrebam.

Približno istočasno je elektro podjetje izvajalo tudi sanacijo elektro omrežja na Lobčku in bližnji Plešivici.

Vse tri vasi imajo svoje transformatorje na železnih oziroma betonskih drogovih neposredno ob vaseh.

5. Oskrba z vodo

Javni vodovod v Zagradec so vaščani naredili leta 1974. Ker pa je pozneje prišlo do povečevanja priključkov, še posebej pa celih naselij Plešivica in Luče na del tega vodovoda, je vodovodna cev od Mlačevega, kjer je narejen priključek pri odcepu ceste za Žalno, pa vse do sredine vasi v Zagradcu, zelo ogrožena in je zaradi vgrajenih tenkostenskih alkaten cevi vsako leto več okvar na vodovodu. 

6. Popis in stanje hidrantnega omrežja v vasi Zagradec pri Grosupljem in na Lobčku

Večinoma sočasno z gradnjo vodovoda v obeh vaseh so bili montirani tudi hidranti. Nekatere starejšega tipa ter zaradi funkcionalnosti je pozneje Komunalno podjetje Grosuplje zamenjalo z novejšimi nadzemnimi, nekaj pa tudi s podzemnimi.

                     Stanje hidrantnega omrežja na Lobčku:

Na Lobčku so hidranti postavljeni na naslednjih lokacijah:

- pri ograji vodovodnega črpališča, zaselek Javornik-Vehovec - nadzemni hidrant – novi tip. Opomba 2016: Manjka komplet omarica z opremo,

-  na križišču med Grebencem, Vehovcem, Ovnom in Hribarjem – podzemni hidrant - Opomba 2016: Podzemni hidrant je ponovno postavljen sredi makadamskega cestišča, kjer obračajo veliki tovornjaki. Zato je nevarno, da bo hidrant slej ali prej poškodovan, pa tudi zasut. Ker ni postavljenih tablic s koordinatami, je iskanje hidranta v primeru požara v takih razmerah nemogoče,

-  med Galjotom in Jamnikom - nadzemni hidrant,

-  na cesti pri Robertu Kocjančiču - podzemni hidrant,

-  pri Brlanovih - podzemni hidrant,

-  na cesti pri hiši Erjavec - podzemni hidrant.

Trenutno stanje hidrantnega omrežja ni najboljše, saj je požarna pokritost z gasilskimi tlačnimi cevmi, ki so nameščene v pripadajočih omaricah v bližini hidrantov, na Lobčku komaj 50 %. Še posebej so požarno nepokriti s pripadajočim orodjem in cevmi stanovanjske, gospodarske in poslovne zgradbe vse od črpališča v  Grahovcu pa skoraj do križišča pri Oven-Hribar-Grebenc.

                    Stanje hidrantnega omrežja v Zagradcu:

V Zagradcu so hidranti postavljeni na naslednjih lokacijah:

-  pri hiši Alojza Mikliča, Zagradec 51 - nadzemni hidrant, stara izvedba,

-  na meji med Antonom Kastelcem (Ancelj) in Blažem Kastelicem - nadzemni hidrant, stara izvedba,

-  za hišo Staneta Mikliča - nadzemni hidrant, stara izvedba,

-  ob gospodarskem poslopju Krampelj – (nov) podzemni hidrant. Opomba: Podzemni hidrant je običajno zasut in zaraščen, bližnji sosedje okolice ne čistijo,

- ob hiši Lada Zupančiča (pred garažo) - podzemni hidrant na garaži. Opomba: Zaradi prometa po cesti in dvorišču naj podzemni hidrant ostane!

- ob hiši Milana Kastelica (na vogalu / dvorišče Rozman),

- ob gospodarskem poslopju Slavka Godca – nadzemni hidrant, nova izvedba,

- pred vhodom na dvorišče Ignaca Jerovška – nadzemni hidrant, stara izvedba.

Trenutno stanje hidrantnega omrežja ni najboljše, saj je požarna pokritost z gasilskimi tlačnimi cevmi, ki so v pripadajočih omaricah v bližini hidrantov, v Zagradcu približno 75 %. Pri tem je treba posebej izpostaviti, da hiše ob cesti na Krko od Burjevih do konca zaselka Tevčnik praktično niso požarno pokrite z vodo iz hidrantov, čeprav je en nadzemni hidrant postavljen ob glavni cesti pod Korlnovo hišo le nekaj metrov čez mejo v Krajevni skupnosti Žalna, a tudi ta hidrant sploh nima nameščene pripadajoče hidrantne omarice z orodjem. Prav tako so tudi hišni vodnjaki pri teh objektih, kolikor jih je sploh še uporabnih, sorazmerno majhni, od 10 mdo največ 20 m3 vode, pa še ti niso vedno polni. 

Vse pomanjkljivosti in predloge društvo vsaj enkrat letno sporoča vodstvu krajevne skupnosti in komunalnega podjetja. 

7. Stanje komunalne in cestne infrastrukture

                    Meteorna kanalizacija

V Zagradcu je bilo v letu 1979 zgrajene približno 800 m meteorne kanalizacije, na Lobčku pa nekaj let pozneje približno enake dolžine s priključitvijo v zagraško meteorno kanalizacijo pri dostopu do  gostišča Lunca.

V iztoku sta bila na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja napačno izvedena dva večja usedalnika. Zaradi zmanjšanja profila na iztoku iz usedalnikov pa v času hudourniških nalivov voda ni sproti odtekala v strugo bližnjih Retic in je zabijala kanalizacijo skoraj do vrha vasi v Zagradcu, kar je pomenilo, da je voda bruhala iz vseh vtočnih in revizijskih jaškov ter je ljudem delala tudi škodo na dvoriščih in v objektih. Poleg tega ni držal dogovor s Krajevno skupnostjo Mlačevo, da bo vsako leto poskrbela za čiščenje usedlin, saj usedalnikov sploh niso nikoli čistili. Zato je od leta 2013 narejen začasni iztok brez prelivanja v usedalnik.

                    Fekalne in druge odplake

Večina hiš in obrtnih delavnic ima urejene lastne greznice. Vse niso narejene troprekatno.

Ker obe vasi še nimata urejenih predvidenih fekalnih kanalizacij, prihaja do občasnih prelivanj odpadnih voda v meteorno kanalizacijo iz greznic in površinskih odplak.

                    Komunalni odpadki

Odvoz komunalnih odpadkov je rešen prek JKP Grosuplje. Ker pa osveščenost ljudi (tako prebivalcev po vaseh kot zunanjih gostov) še ni na primerni ravni, PGD Zagradec vsako leto organizira čistilne akcije.

                     Ceste in ostale dostopne poti

Območje našega požarnega rajona povezuje glavna asfaltirana cesta Grosuplje–Luče (do Krke je še v makadamu). V vas Zagradec vodita dva odcepa asfaltiranih poti – prvi je v križišču Grahovec pri spominskem obeležju, drugi pa pri Kurentovi hiši na Lobčku. Nasproti tega priključka je tudi prvi odcep za vas Lobček. Krak naravnost vodi do železniške postaje Veliko Mlačevo, krak na desno pa čez grič mimo Tičarja pod železniškim mostom do priključka na cesto v Žalno pri Koščakovi špici. Pot skozi Lobček poteka ovinkasto in v rahlem vzponu. Na koncu se pot ponovno priključi na že omenjeno cesto Grosuplje-Luče.

Poti po vasi Zagradec v grobem rišejo številko 8, iz katerih se da priti z manjšimi priključki do vseh stanovanjskih hiš in drugih objektov. Sredi vasi pri gasilskem domu je nekoliko večji utrjen asfaltiran prostor s križiščem štirih smeri poti.

Po poteh skozi obe vasi se pride po ožjih, večinoma 2,5 m širokih vaških poteh, do skoraj vseh hiš oziroma imajo večinoma narejene svoje utrjene in asfaltirane privatne dostope do hiš. Vendar pa sama širina poti ter stara razmestitev zgradb v obeh naseljih ponekod onemogočata srečevanje celo dveh osebnih avtomobilov, kaj šele večjih reševalnih vozil. Zato je v obeh naseljih priporočena hitrost vožnje na 30 km/h. Dostop z običajnimi tovornjaki je možen, večji problem pa je za dostop vlačilcev in prikoličarjev.  

                    Javna razsvetljava

Naselji Zagradec in Lobček imata sorazmerno skromno javno razsvetljavo. V obeh naseljih je skupaj 24 drogov s svetili. Razsvetljena so predvsem glavna križišča po vaseh ter povezava od gostišča Lunca prek Lobčka skoraj do železniške postaje na Velikem Mlačevem. Izolirani kabli so obešeni večinoma na železne drogove, nekaj pa tudi s konzolami na ostrešja in elektro drogove. Drogovi so ozemljeni prav tako razvodna omarica, ki je montirana na elektro transformatorju. 

8. Seznam pomembnih zajetij požarne vode

                    Hidrantno omrežje

Osnovno požarno zajetje je hidrantno omrežje na Lobčku in v Zagradcu.

                    Vodnjaki

Dodatni možni viri so še ohranjeni in novozgrajeni vodnjaki in ribniki:

na Lobčku: Brlanov, Brnadov, Bobnarjev, Skončnikov, Javornikov, Johančen, Kočijažev, Kovačev, Kurentov, Matičkov, Psikov, Sivčev, Šuštarjev, Tičarjev, Trunkljev, Verbičev.

v Zagradcu: Ancljev, Brinovčev, Brlančkov, Fletnov, Grudnov, Jakopov, Kastevčev, Matozljev, Mežnarjev, Mncalov, A. Miklič, J. Miklič, T. Miklič, Novakov, Novljanov, Primžkov, Psikov, Škrjančev, Turkov, Urhov, Vičev, Vrjakov.

                    Naravni viri

Velik vir vode v mokrem obdobju je voda v Reticah, vendar je presihajoča. Od sredine Zagradca do sredine struge je razdalja približno 200 m.

Bolj stalen dotok vode je na potoku Dobravka pod Boštanjskih hribom blizu požiralnika Veliko retje na Prkosu, kjer je tudi nižja naravna polica, na katero se lahko postavi motorno brizgalno. Tu sesalna višina pri zelo nizki vodi ne presega 5 m višinske razlike. Horizontalna oddaljenost do sredine Zagradca je približno 500 m, do Lobčka pa še malo več kot 500 m. Višinska razlika od Velikega retja do sredine Zagradca je približno 18 m (312 - 330), od tu naprej do najvišje ležečega objekta na Lobčku pa približno 55 m, vse do kote 385 m n.v.

Bližjih naravnih virov vode za območje Zagradca in Lobčka ni.

9. Ogroženost gozdov

Večina gozdov v požarnem rajonu PGD Zagradec se nahaja na jugovzhodni strani naselja, nekaj manjših površin pa je tudi v zaselku Borkovje na začetku vasi Lobček in na severnem in vzhodnem pobočju griča Lobček. V njih raste več kot 70 % listnatih dreves, ostalo pa so večinoma smreke.

Še posebej so iglasti gozdovi v zadnjem desetletju na južnih pobočjih izpostavljeni sušenju in podlubnikom ter zato predstavljajo povečano ogroženost, čeprav je v suhih obdobjih spomladi prav tako povečana nevarnost za požare.

Dostop po gozdnih cestah je sorazmerno dober in tudi nagnjenost terenov ni posebej problematična glede plazenja površin. Jih je pa več kot polovica nedostopnih za običajna GVM vozila in prav tako tudi za GVC, če posebej nad Zatočnimi jamami čez Desetake proti lovski koči na Ilovi Gori. Zato bi v primeru požara prišle prav traktorske cisterne in ročno gašenje. Dostop je možen tudi z vozili na štirikolesni pogon.

10. Nevarnost tehničnih intervencij z različnimi nevarnimi snovmi

Posebnih nevarnosti tehničnih intervencij z nevarnimi snovmi obe naselji ne predstavljata razen tovorni promet z nevarnimi snovmi na glavni cesti Grosuplje–Krka, ki na naše območje vstopi v križišču Grahovec, izstopi pa nekaj deset metrov od zadnje hiše na Lobčku.

Prav tako bi lahko predstavljala nevarnost tehničnih intervencij z nevarnimi snovmi železniška nesreča na progi Grosuplje–Novo mesto, saj se meja našega požarnega rajona na severu dotika te proge.    

11. Poplave

Poplave na Zagraško-radenskem polju so tisočletna stalnica. So pa spremembe v agromelioracijah in hidromelioracijah ter veliko povečanje zazidanega območja v mestu Grosuplje in v vseh ostalih naseljih, ki hidrološko gravitirajo na to območje, pa tudi samih vremenskih sprememb, povzročili, da so poplave vedno bolj pogoste in tudi bolj hudourniške.

V Zagradcu sta najbolj izpostavljeni stanovanjska hiša Toneta Zupančiča – Zagradec 55 in kletni prostori v stari Rozmanovi hiši – Zagradec 34 (izkušnje: poplavi 1993 in 2010). Če bi bile poplave še večje (kot npr. leta 1933!), so potem ogroženi še naslednji objekti: delavnica in gospodarsko poslopje Franca Koncilje - Zagradec 39, nova stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje/pod Janeza Rozmana – Zagradec 34 a ter garaža v gasilskem domu PGD Zagradec – Zagradec 33.

OPERATIVNA ORGANIZIRANOST

                    Poveljstvo

FUNKCIJA

Ime Priimek

Poveljnik

Tomaž Zupančič, VG

Namestnik

Janez Miklič, G

Vodja desetine

Grega Kastelec, VG

Pomočnik za IDA

Benjamin Kastelic, G

Pomočnik za strokovno usposabljanje

Gregor Zupančič, VG

Pomočnik za radijske postaje

Samo Kadunc, VG

Pomočnik za prvo pomoč

Cvetka Kadunc, G

Glavni strojnik

Andrej Kastelic, G

Orodjar

Matej Kastelec, G

 

                       Operativna enota

 

Priimek in ime

Čin

Funkcija v operativni skupini

Pozivnik/GSM

Zaščitna obleka

Specialnosti

Hvala Nejc

Gasilec

Vodja skupine

GSM

Da

 IDA

Kadunc Samo

Višji gasilec

Pomočnik za radijske postaje

Pozivnik

Da

 RP

Kastelec Andrej

Gasilec

Glavni strojnik in voznik

GSM

Da

 

Kastelec Benjamin

Gasilec

Pomočnik poveljnika za IDA

Pozivnik

Da

IDA, RP

Kastelec Matej

Gasilec

Orodjar

GSM

Da

 

Kastelec Milan

Gasilec

Član operativne skupine

Pozivnik

Da

 

Kastelic Alojz

Gasilec 2

Vodnik

GSM

Da

RP

Kastelic Grega

Višji gasilec

Desetar

Pozivnik

Da

IDA, TRE, RP, strojnik, motorna žaga, gozdni požari, mentor mladine, informatik

Miklič Janez

Gasilec

Namestnik poveljnika

Pozivnik

Da

 

Miklič Matic

Višji gasilec

Vodja skupine

Pozivnik

Da

motorna žaga 

Miklič Miha

Gasilec

Rezerva

GSM

Ne

 

Zupančič Gregor

Višji gasilec

Pomočnik za strokovno usposabljanje

GSM

Da

IDA, TRE, strojnik

Zupančič Tomaž

Višji gasilec

Poveljnik - vodja čete

Pozivnik

Da

 

Kadunc Cvetka

Gasilec

Bolničar

GSM

Ne

 

Miklič Tomaž

Gasilec

Rezerva

GSM

Ne

 

Novljan Matic

Gasilec

Rezerva

GSM

Ne

 

 

Gasilsko moštveno vozilo GVM-1

Znamka

Fiat

Model

ducato combinato 2.8

Število sedežev

1+8

Leto izdelave

2001

Motor

2800 cm3

Moč

93 kW

Gorivo

Dizel

Dolžina

5005 mm

Širina

1998 mm

Višina

2150 mm

Teža vozila

1920 kg

Največja dovoljena teža

3250

Dovoljena osna obremenitev

1690/1750

Gume

205/70 R15 - 2010

Tehnični pregled

27. 11. 2015

Gasilska nadgradnja

2004

Akumulator

julij 2015

 

Glavni voznik interventnega vozila GVM-1: 

                    Andrej Kastelec

Rezervni vozniki:

                    Samo Kadunc, Gregor Kastelec, Lojze Kastelec,

                    Matej Kastelec, Benjamin Kastelic, Milan Kastelec,

                    Matic Miklič, Gregor Zupančič, Tomaž Zupančič.

 

Motorna brizgalna Johstadt ZL 1500

                    Črpalka

Tip

8/8

Črpalka

Rotacijska enostopenjska

8 barov,

8 m sesalna višina*

Pretok 800 l/min

8 barov,

3 m sesalna višina*

Pretok 1720 l/min

16 barov,

3 m sesalna višina*

Max pretok 2200 l/min

Max globina črpanja

do 8 m

Sesalno grlo

Storz A (110 mm)

Tlačni izhodi

2 x Storz B (75 mm)

Nazivno število obratov

4250 obr/min

Max. pritisk

16 bar

Max. pretok

2000 l/min

Vakumat

Avtomatski, ročni vklop,

olje ni potrebno

Teža z motorjem

151 kp

Letnik

2011

*

Opomba

Sprememba zračnega tlaka in temperatura vode vplivata na pretok!

Če ni odvzema vode ali so tlačni ventili zaprti, se voda v črpalki LAHKO SEGREJE in se upari, kar povzroči, da se črpanje vode prekine!        

                    Motor

Proizvajalec

Göbler-Hirt

Tip

2704 PJ-01

Delovni način

Dvotaktni Otto motor

Število batov

2

Moč

36 kW (49 PS) pri 5000 obr/min

Prostornina

625 cm3

Uplinjač

2-bing uplinjač

Zračni filter

Suhi zračni filter

Vžig

Brezkontaktni magnetni vžig, zavarovan proti motnjam (PVL)

Omejitev števila obratov

Število obratov sesanja 3000 min-1, max št. obratov 5800 min-1

Dinamo

12V, 250W

Hlajenje

Zračno hlajenje

Mazanje

Ločeno mazanje (odvisno od števila obratov in obremenitve)

Zagon

Ročni ali na akumulator

Zaganjač

Elektro zaganjač 12 V

Akumulator

12 V, 39 Ah

Motorno olje

Za dvotaktne motorje z ločenim mazanjem

Gorivo

Benzin ROZ 95, super, neosvinčen

Rezervoar

26 l (za približno 2 uri delovanja)

Svečke

Bosch WR 4AC, Champion RL 78c, Hirth 023.29, Beru 14Z-3AU

Poševni položaj

Max 300

Delovni reflektor na črpalki

50 W - naj bo vedno prižgan!

Letnik

2011

 

Motorna brizgalna Rosenbauer

                    Črpalka

Tip črpalke

8/8

Črpalka

Rotacijska enostopenjska

8 barov,

8 m sesalna višina*

Nazivni pretok 800 l/min

8 barov,

3 m sesalna višina*

Pretok 1200 l/min

12 barov,

3 m sesalna višina*

Pretok 1500 l/min

Nazivni tlak

8 bar

Nazivno število obratov

2800 obr/min

Olje v vakumatu

15W40

Min. pritisk (zaradi izklopa vakumata)

3 do 4 bare

Pri prostem izlivu pripirati tlačne ventile!

Max. pritisk

12 bar

Teža z motorjem

190 kp

Letnik

1975

*

 

Opomba:

Sprememba zračnega tlaka in temperatura vode vplivata na pretok!

Po vsakem črpanju vode preveriti membrane. Če je voda pomešana z oljem, je treba olje zamenjati! 

                     Motor

Proizvajalec

VW

Tip motorja

Avtomatic 75 VW – 122

Delovni način

Štiritaktni Boxermotor

Število batov

4

Moč

24 kW (34 PS) pri 2800 obr./min

Prostornina

1192 cm3

Uplinjač

Solex 26 VFIS – 28 PCI

Zračni filter

Zračni filter, zatesnjen z oljem

Vžig

Ročni ali z akumulatorjem

Dinamo

12V, 250W

Hlajenje

Zračno hlajenje

Zaganjač

Elektro zaganjač 12 V

Akumulator

12 V, 39 Ah

Motorno olje

15W40

Količina olja

2,5 l

Gorivo

Benzin ROZ 95, super,

DODAJATI TEKOČI SVINEC!

Rezervoar za gorivo

25 l (za približno 2 uri delovanja)

Svečke

Bosch W 145 T1,

Beru 145/14

Poševni položaj

Max 100

Letnik

1983

Delovni reflektor na črpalki

50 W - naj bo vedno prižgan!

 

    Ostala pomembnejša gasilska oprema

KOM

OPIS OPREME

LETO NABAVE

4

Sesalne cevi A

2011

4

Sesalne cevi A (stare)

1984

1

Sesalni koš A

2011

2

Tlačne B cevi 15 m

Stare, obnovljene 2013

4

Tlačne B cevi 15 m

 

8

Tlačne B cevi 20 m

2013

4

Tlačne C cevi 15 m

 

6

Tlačne C cevi 20 m

2013

3

Ročnik na zasun

 

1

Ročnik navadni

 

1

Ročnik turbo AWG 2400 E s

sprem. pretokom vode min 175 l/'

2012

1

Ročnik turbo s prho

2008

1

Trojak na zasune

1984

1

Trojak z ventili

2008

12

Zaščitni komplet obleke

(čelada, obleka, zaščitni pas, podkapa, škornji, rokavice)

2005 - 2014

1

Strešna sirena

Rabljena, montirana 2013

2

Reflektor HID 250/1000 W 

2013

1

Raztegljivo trinožno stojalo

do 4,5 m za 2 reflektorja

2013

1

Defibrilator

SAMARITAN PAD 300P

2013

1

Elektro-generator

Honda 5,5 kW delovne moči

2013

1

Motorna žaga Husquarna 60D

 

1

Omara za sušenje zaščitnih delovnih oblek z UV nevtralizatorjem

 

10

Nove gasilske delovne obleke

2016

9

Delovne obleke (člani A)

2010

9

Delovne obleke (člani B)

2010

9

Delovne obleke (članice A)

2010

4

Gasilni aparat bioversal

 

4

Gasilni aparat na CO2

 

4

Gasilni aparat prah

 

1

Hidrantni nastavek

1974

1

Lestev aluminij tridelna navadna

 

1

Lestev teleskopska

Telesteps 3,8 m

2013

1

Megafon

2012

8

Metla za gozdne požare

4-1995,

4-2013

10

Čelade plastične rumene

 

10

Plašči - plastični oranžni za dež

 

9

Delovni pasovi (stari za tekmovanja)

1984

1

Prva pomoč – srednji komplet

 

1

Radijska postaja Maxon

 

2

Radijska postaja Motorola

 

2

Radijska postaja Samsung

2013

2

Triopan znak

2013

 

OPIS SISTEMA RADIJSKIH ZVEZ, NAČIN OBVEŠČANJA IN POVEZOVANJA

V Sloveniji na področju zaščite, reševanja in pomoči uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Komunikacijska središča sistema so v regijskih centrih za obveščanje, v katerih upravljajo z radijskim prometom in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme.

Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in stoodstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.

Za komuniciranje imamo 6 ročnih in eno mobilno radijsko postajo. Znotraj GZ Grosuplje se uporabljajo kanali 47, 48 in 49. Za komunikacijo s Centrom za obveščanje in bolj oddaljenimi postajami uporabljamo kanale preko repetitorja Npr. 15 Krim ali 19 Grmada .

Obveščanje poteka preko pozivnikov in mobilnih telefonov z uporabo SMS-alert, ki prestreže poziv za zaščito in reševanje in ga pošlje na mobilne številke. V Zagradcu imamo 6 pozivnikov in 17 prejemnikov sms-alerta.

Vsako prvo soboto se sirena avtomatsko sproži ob 12. uri.

Iz centra za obveščanje lahko prožijo sireno kadarkoli.

Sireno je možno aktivirati ročno z gumbom v omarici, ki je v garaži. Lahko pa jo prožijo vsi vozniki:

 POŽARNI RAJONI V GASILSKI ZVEZI GROSUPLJE

Zap. Št.

PGD

Kat. druš.

Teritorialno-statistično območje naselij

(z zaselki in požarno pomembnejšim lokacijam)

1

Čušperk

1

Čušperk, (del Radenskega polja)

2

Gatina

1

Gatina, Praproče, Sp. Blato, Spodnje Duplice, (COKO Špaja dolina)

3

Grosuplje

4

Brezje, Brvace, Grosuplje, Hrastje, (Jerova vas), (Perovo), (romski zaselek Brezje) + osrednje društvo za celotno območje občine Grosuplje

4

Luče

1

Luče, (Na cesti, Staje)

5

Mala Ilova Gora

1a

Mala Ilova Gora

6

Malo Mlačevo

1a

Malo Mlačevo, (del Radenskega polja)

7

Polica

2

Blečji Vrh, (Bliska vas), Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas, Gorenja vas, (Goričane), Gradišče, Kožljevec, Mala Stara vas, Mali Konec, Peč, Polica, Troščine, Velika Stara vas, Zgodnje Duplice, (Žabja vas)

8

Ponova vas

1

(Benat), Cerovo, (Čemetija), (Kobiljek), Ponova vas

9

Račna

1

Mala Račna, Predole, Velika Račna, (Kopanj), (del Radenskega polja)

10

Spodnja Slivnica

1

(Podlom), Spodnja Slivnica, (Zavrh), (Lovska koča Grosuplje)

11

Škocjan

1

Male Lipljene, (del) Medvedice, Rožnik, Škocjan, Velike Lipljene, Železnica

12

Šmarje – Sap

2

Cikava, Gajniče, Huda Polica, Mali Vrh, (Magdalenska gora), Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Sela pri Šmarju, Šmarje – Sap, Tlake, Veliki Vrh,  Zgodnja Slivnica

13

Št. Jurij

1

Bičje, Mala vas, (del) Medvedice, Pece, Podgorica, Rogatec, Št. Jurij, Udje, Vino, Vrbičje

14

Velika Ilova Gora

1a

Gaberje, (Kurja vas), Velika Ilova Gora, (Lovska koča Ilova Gora)

15

Velika Loka

1

(Dole) Mala Loka, (Na šoli), Velika Loka

16

Veliko Mlačevo

1a

(Boštanj), Veliko Mlačevo, (del Radenskega polja), (romski zaselki Pri Nikotu in Oaza)

17

Zagradec pri Grosupljem

1

(Borkovje), Lobček, Zagradec (Tevčnik), (del kraškega polja do meje s k.o. Račna, Zagraška gmajna do Treh križev)

18

Žalna

1

(Kote), Plešivica, (Prevale), Žalna

 GRAFIČNI DEL NAČRTA Z OBRAZLOŽITVAMI

 Karta požarnega okoliša Preberite več: ...

 

  

 

 

 

Preberite več: ...

NAČRT prevoznosti cest, hidrantov, gasilne vode, trafo postaj ter pomembnih javnih in industrijskih objektov, najbolj požarno ogroženi gozdovi, poplave. 

 

S5 Box